Обява за набиране на персонал по позиция Специален педагог
Понеделник, 02 Декември 2019г. 18:54ч.    PDF Печат Е-поща

ban {jathumbnail off}

О Б Я В А

във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Община „Тунджа", в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани услуги в Общностния интеграционен център (ОИЦ) „КОМПАС" за подкрепа на деца и семейства за следната позиция:

• Специален педагог - 1 длъжност, с четири часова заетост на трудов договор

Необходими документи.

Кандидатите за заемане на съответната длъжност, представят следните документи:

- Заявление до кмета на община „Тунджа" ( Приложение 1 );

- Мотивационно писмо ( Приложение 2 );

- Документ за завършено образование (копие);

- Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др.

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 3) ;

- CV – по образец (Приложение 4);

Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

-допускане по документи;

-събеседване (интервю) с кандидатите.

Място на работа: Работа на терен в обособени зони на общинска база на община „Тунджа", според възрастта на целевата група и планираните интегрирани дейности.

Кандидатите за заемане на длъжността трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да са физически лица и психически, дееспособни български граждани;

- Образование- завършено висше образование, специалност „Специална педагогика" или други приравнени специалности и квалификации;

- Професионален опит- не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства , здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

- Способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения;

- Умения за работа в екип;

- Социални умения- допълнителни квалификации и преквалификации;

- Компютърна грамотност (умения за работа с Word и Excel);

- Да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община „Тунджа", техните културни особености, традиции и т.н.;

- Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

Срок на договора и работно време:

С одобреният кандидат ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с определен краен срок- 31.12.2020 г.

Срок и място на подаване на документите

Заинтересованите кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 13.12.2019 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община „Тунджа", адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса на работа и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Лица за контакти:

Станчо Ставрев – ръководител проект, моб. тел. 0886 393133

Силва Иванова – координатор проект; тел. 046/ 684 319; моб. тел. 0885 974004

Татяна Стоянова – координатор проект; тел. 046/ 684 316; моб. тел. 0884470442

 
Банер