Обява по Дейност 1 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа"
Четвъртък, 23 Май 2019г. 09:12ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

ban

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 1 „Подбор и назначаване на 10 образователни сътрудници в общинските детски градини и общински училища с подготвителни групи в училища и детски градини- партньори по проекта." по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Община „Тунджа", в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „ образователен сътрудник".

Брой свободни работни места за обявената позиция: 1 работнo място:

Заетост на пълно работно време 8 часа на трудов договор за определен срок - до завръщане на титуляра / 1 септември 2019 г./

І.Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

A. Основни изисквания

- да са физически лица, дееспособни български граждани;

- да имат завършено минимум основно образование;

- да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-да не работят по основно трудово правоотношение при друг работодател, приложимо и се декларира от лицето на етап сключване на трудов договор по проекта;

Б. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

- да имат практически опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или от изпълнение на сходни дейности по проекти, програми в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца/ученици и семейства в риск.

- владеене на езика/ езиците на общността

II. Необходими документи.

Кандидатите за заемане на длъжността „образователен сътрудник" представят следните документи:

- Заявление до кмета на община „Тунджа" ( Приложение 1), в което посочват мястото на работа, за което кандидатстват;

- Документ за завършено образование (копие);

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 2) ;

- CV – по образец (Приложение 3).

ІІІ.Начин на провеждане на подбора:

1. Подборът за заемане на длъжността „образователен сътрудник" се провежда чрез:

-допускане по документи;

- събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:

Едно работно място за:

- Детска градина „Щурче", с.Кукорево, община „Тунджа";

- Целодневна детска група „Здравец", с. Победа;

- Целодневна детска група „Усмивка", с.Окоп;

- ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево;

-на терен в селата Кукорево, Окоп, Ханово, Козарево, Калчево, Победа, Стара река, Челник.

Във връзка с работата на терен в други населени места на територията на община „Тунджа" са предвидени транспортни разходи от бюджета на проекта.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

- идентифициране на деца и ученици от маргинализирани общности (включително роми), извън образователната система, насочване и съдействие за записване в образователна институция;

- превенция на риска от отпадане на деца и ученици от маргинализирани общности (включително роми), от системата на предучилищното и училищното образование-работа с родителите, с разширеното семейство;

- подкрепа в образователна среда за повишаване мотивацията на децата и учениците от маргинализирани общности (включително роми), за постигане на по-добри образователни резултати и за участие в различни организирани активности и занимания по интереси;

- насърчаване на активното родителство чрез участие в живота на детската градина и училището;

- сътрудничество и съдействие за подготовката и провеждането на събития в детската градина и училището;

- сътрудничество и работа с общността за развитие на нейната самоорганизация в полза на образованието на децата и учениците;

- посредничество между детската градина/училището и семействата на децата и учениците;

- разпространяване на информационни материали, свързани с дейностите по проекта.

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл."Освобождение" №1, в срок до 29.05.2019 г. вкл.

Лица за контакти:

Станчо Ставрев – ръководител проект, моб. тел. 0886 -393 - 133

Добринка Ангелова – координатор проект; тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019

 
Банер