Обява по Дейност 4 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа"
Понеделник, 27 Май 2019г. 14:12ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

ban

О Б Я В А

във връзка с изпълнението на Дейност 4 „Превенция на ранното напускане, насърчаване на интеграционните процеси и превръщането на училището в желана територия чрез формиране на спортни ателиета в училищата на община „Тунджа" и провеждане на образователни екскурзии за ученици и родители." по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Община „Тунджа", в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „ръководител/ треньор на спортно ателие по спортна гимнастика и акробатика".

Брой свободни работни места за обявената позиция: 1 работно място:

Заетост на трудов договор почасово – 300 часа общо за целия период на проекта при продължителност на дейността до 12 месеца.

І.Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

За длъжността „ръководител/ треньор на спортно ателие" могат да кандидатстват:

- педагогически специалисти, работещи в системата на предучилищното и училищното образование;

- лица, притежаващи опит и/или професионална квалификация, свързани с вида спорт на ателието по проекта;

Основни изисквания

- да притежават опит и/или професионална квалификация и/или педагогическа правоспособност релевантна на конкретното спортно ателие;

- да се ползват с добра репутация и да не извършват дейности, съдържащи идеологически и/или религиозни доктрини, верски убеждения, духовни практики и/или нетолерантност;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

-да не работят по основно трудово правоотношение при друг работодател или ако работят на основен трудов договор при друг работодател, да бъдат спазени ограниченията за полагане на допълнителен труд по проекта, посочени в Кодекса на труда и при спазване на задължителната междудневна и седмична почивка, приложимо и се декларира от лицето на етап сключване на трудов договор по проекта.

ВАЖНО!

В съответствие с чл.113 от Кодекса на труда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основно трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично.

Кандидатите за ръководител/ треньор на спортно ателие, които не заемат длъжности в системата на предучилищното и училищното образование, следва да отговарят на изискванията, определени в Наредба №1 от 4 февруари 2019 за треньорските кадри.

II. Необходими документи.

Кандидатите за заемане на длъжността „ръководител/треньор на спортно ателие" представят следните документи:

- Заявление до кмета на община „Тунджа" (Приложение 1а), в което посочват спортното ателие и мястото на работа, за което кандидатстват;

- Мотивационно писмо ( Приложение 2 а),

- Документ за завършено образование (копие);

- Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 3а) ;

- CV – по образец (Приложение 4а);

ІІІ.Начин на провеждане на подбора:

1. Подборът за заемане на длъжността „ръководител/треньор на спортно ателие" се провежда чрез:

-допускане по документи;

-събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:

- 1 спортно ателие по спортна гимнастика и акробатика в ОбУ „Васил Левски", с.Тенево;

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Спортното ателие включва поне 12 ученици от общинското училище.

В дейността на ателиетата под формата на допълнителни организирани активности могат бъдат включвани и деца от подготвителна група на детската градина.

Дейностите на спортното ателие се организира и ръководи от квалифициран учител и/ или треньор по разработени от него методика и програма, съгласувани от ръководителя на проекта.

В програмата на ателието трябва да бъдат включени поне 3 прояви с масов характер, които да участват – ученици, учители и родители, както и децата в предучилищна възраст в детските градини и техните родители.

Ръководителят/треньорът на спортно ателие по проекта извършва:

- подбор на ученици и деца и ги мотивира за участие в съответния вид спортно ателие;

- планира, подготвя и провежда спортни занимания с ученици по разработена методика и програма по график;

- прилага мерки за безопасност на учениците при провеждане на спортните занимания;

- насърчава спазване на правилата на спортменството и честната игра.

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл."Освобождение" № 1, в срок до 07.06.2019 г. вкл.

Лица за контакти:

Станчо Ставрев – ръководител проект, моб. тел. 0886 -393 - 133

Добринка Ангелова – координатор проект; тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019

 
Банер