Протокол за извършена проверка
Понеделник, 20 Май 2019г. 12:56ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

Във връзка с изпълнение на чл. 405а от Изборния кодекс, днес 15.05.2019 г. в стая 203 на сградата на Община „Тунджа", комисия определена със Заповед № РД-07-0414 от 24.04.2019 г. на Кмета на община „Тунджа" в състав:

Председател: Елка Гьорина – Директор на Дирекция „ЧР и ГРАО" в Община „Тунджа";

Членове: Величка Гръкова – ст. юрисконсулт на Областна администрация –Ямбол;

Добрина Клисурска – ръководител ТЗ "ГРАО" – Ямбол;

Пламен Стоянов– инспектор ИП в РУ Полиция – Тунджа;

Ваня Георгиева – старши експерт Дирекция „ЧР и ГРАО" в Община „Тунджа",

изготви настоящия протокол за извършена проверка на документите за спазване изискванията на чл. 99б от Закона за гражданска регистрация и чл. 140а от Наредба № РД-02-20-09 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за извършените адресни регистрации или за промяна на адреси в периода от 26.04.2018 г. до 25.04.2019 г.

Проверката се осъществи в присъствието на длъжностните лица по гражданско състояние по график.

Комисията констатира следното:

Извършените адресни регистрации на територията на 44 населени места от Община „Тунджа" по постоянен и настоящ адрес са направени съгласно всички законови изисквания на чл. 92 и чл. 99а от Закона за гражданска регистрация и не са установени нарушения.

Настоящият протокол се състави и подписа в 4 еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Председателя на комисията организира публикуването на протокола на сайта на общината.

КОМИСИЯ: Елка Гьорина /п/

Величка Гръкова /п/

Добрина Клисурска /п/

Пламен Стоянов /п/

Ваня Георгиева /п/

 
Банер