Обява по Дейност 1 на проект КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа"
Понеделник, 13 Май 2019г. 12:25ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

О Б Я В А

във връзка с изпълнението на Дейност 1 „Формиране на Общностен интеграционен център КОМПАС и предоставяне на комплексни интегрирани интервенции" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", проект „КОМПАС – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа", финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование" – Компонент 1, Договор Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0013-С01 и Регистрационен номер по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, Община „Тунджа", в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

Процедура за подбор на персонал за предоставяне на интегрирани услуги в Общностния интеграционен център (ОИЦ) „КОМПАС" за подкрепа на деца и семейства за следните позиции:

• Ръководител на Общностен интеграционен център - 1 длъжност

• Социален работник – 1 длъжност

• Медицинска сестра – 1 длъжност

• Психолог – 1 длъжност

Необходими документи.

Кандидатите за заемане на съответните длъжности, представят следните документи:

- Заявление до кмета на община „Тунджа" ( Приложение 1 );

- Мотивационно писмо ( Приложение 2 );

- Документ за завършено образование (копие);

- Копие на удостоверения за придобита квалификация, сертификати и др.

- Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер (Приложение 3) ;

- CV – по образец (Приложение 4);

Забележка: При кандидатстване за повече от една длъжност се представят отделни комплекти документи.

Начин на провеждане на подбора:

Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:

-допускане по документи;

-събеседване (интервю) с кандидатите.

Място на работа: В обособени зони на общинска база на община „ Тунджа", според възрастта на целевата група и планираните интегрирани дейности.

Заинтересованите кандидати следва да подадат документи за кандидатстване в срок до 17.00 ч. на 23.05.2019 г.

Документите могат да се подават в деловодството на община „ Тунджа", адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, всеки работен ден (понеделник – петък) от 08.00 до 17.00 часа в рамките на срока, определен в обявлението.

I. Ръководител Общностен интеграционен център

1. Профил на длъжността - Създава организация по подготовката на процедури, правила и необходимата документация за работа на и в Общностния център „ Компас". Организира, разработва и съгласува графици за дейностите в направление „Подобряване достъпа до заетост" и направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги", формира екипите за мобилна работа на терен и посещенията от специалистите; Обобщава и анализира информацията, постъпила от провежданите проучвания и анализи на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и участието им в подходящите за тях услуги; Оказва методическа подкрепа на специалистите, включени в дейностите, в които участват; Участва в разработване на програми и обучителни материали; Организира провеждане на групови и индивидуални консултации и подкрепа на потребителите ; Извършва текущ мониторинг на дейността в Общностния център и водената документация от специалистите; Организира екипни срещи на специалистите и периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участва в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на подходящи информационни материали.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование– висше - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности", „Социална педагогика", „Здравен и социален мениджмънт" или друго, подходящо за заеманата позиция с хуманитарна насоченост;

Професионален опит в областта на социалните услуги – ще се счита за предимство;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с продължителност до 22 месеца с определен краен срок до 31.12.2020 г. при осемчасов работен ден.

II. Социален работник

1. Профил на длъжността – Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги; Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейностите, в които участват и изготвяне на графици за дейността им; Насочване на деца и семейства към други услуги при нужда; Разработване на програми и обучителни материали; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на потребителите; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности, в които участва; Организиране на екипните срещи на специалистите, включени в услугите, в които участва; Организиране и участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на подходящи информационни материали.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование– висше - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности", „Социална педагогика", „Здравен и социален мениджмънт"; средно специално, средно общо;

Професионален опит в областта на социалните услуги – ще се счита за предимство;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с продължителност до 22 месеца с определен краен срок до 31.12.2020 г. при осемчасов работен ден.

III. Медицинска сестра

1. Профил на длъжността - Областите на интервенция са предимно в направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги" , като участва в екип от мултидисциплинарен екип от специалисти; Участва в идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и изготвяне на индивидуални планове за подкрепа; Осъществява дейности, свързани с подобряване достъпа до и предоставя качествени социално-здравни услуги, според идентифицираните потребности на целевите групи; Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на потребителите; Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва; Създава и поддържа база данни относно потребителите по отделните дейности; Участва в екипните срещи на специалистите, включени в услугите, както и с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на подходящи информационни материали.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование– висше - завършена образователна степен професионален бакалавър с професионално направление „Медицинска сестра", „ Фелдшер" или „ Акушерка"

Професионален опит в областта на здравните/социалните услуги – ще се счита за предимство;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с продължителност до 22 месеца с определен краен срок до 31.12.2020 г. при осемчасов работен ден.

IV. Психолог – 1 позиция

1. Профил на длъжността - Наемането на специалиста е свързано с предоставяне на услугите в направления „Подобряване достъпа до заетост" и „ Подобряване достъпа до социални и здравни услуги". Съвместно с другите специалисти в екипа и асоциираните партньори извършва дейности , свързани с активиране, професионално информиране, консултиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни лица; Участва в идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, включително чрез работа на терен и посещения в домовете; Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и изготвяне на индивидуални планове за подкрепа; Участва в изготвяне и провеждане на мотивационни програми, тестове и анкети с представители на целевите групи; Участва в екипните срещи на специалистите, включени в услугите, както и с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други; Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на подходящи информационни материали.

2. Изисквания за заемане на длъжността

Образование– висше - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „ Психология";

Професионален опит – минимум 1 година;

Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, заетостта и социалните услуги;

Компютърни умения за работа с Word, Excel, Internet (приложен документ);

Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност;

3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен трудов договор по Кодекса на труда с продължителност до 22 месеца с определен краен срок до 31.12.2020 г. при непълен работен ден – 4 часа.

Лица за контакти:

Станчо Ставрев – ръководител проект, моб. тел. 0886 393133

Силва Иванова – координатор проект; тел. 046-684-319; моб.тел.0885 974004

 
Банер