Решение №68 от 08.04.2019 г. по адм. дело №41 от 2019 г. на Административен съд - Ямбол
Вторник, 30 Април 2019г. 15:50ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

На основание чл. 194 от АПК, Общински съвет „Тунджа" – Ямбол, оповестява Решение №68/08.04.2019 г. по адм. дело №41/2019 г. на Административен съд - Ямбол

Р Е Ш Е Н И Е № 68/8.4.2019г.

гр.Ямбол

В ИМЕТО НА НАРОДА

ЯМБОЛСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в публично заседание на двадесет и осми март две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ПЕТКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВАНЯ БЯНОВА-НЕЙКОВА

2. СТОЯН ВЪЛЧЕВ

при секретаря Ст. Гюмлиева и с участието на прокурора Д.Георгиева, разгледа докладваното от съдия Вълчев адм.дело № 41 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по реда на чл.185, ал.2 АПК във връзка с чл.186, ал.2 АПК по протест на Р.Т.Л.–прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол против разпоредбите на чл.7 и чл.17 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", приета с Решение №144 по т.9 от Протокол №11/29.07.2008 г. на Общински съвет „Тунджа".

С протеста се иска отмяна на оспорените текстова от Наредбата, като се твърди, че са незаконосъобразни, тъй като същите са постановени в противоречие с норми от по-висока степен, в случая Закона за устройство на територията, Закона за задълженията и договорите и Закона за местните данъци и такси.

В изпълнение на разпоредбата на чл.188 АПК оспорването е съобщено чрез обявление в "Държавен вестник" бр.14/15.02.2019 г.

В съдебно заседание за оспорващата страна се явява прокурор Л., която подържа протеста на посочените основания с искане за уважаването му и за присъждане на направените по делото разноски.

За ответната страна по протеста се явява председателя на Общински съвет „Тунджа", според който разпоредбите не следва да се отменят, т.к. са приети през 2008 г. и са действали до сега.

Представителят на Окръжна прокуратура-Ямбол изразява становище, че протеста е основателен и следва да бъде уважен.

След цялостна преценка на събраните по делото доказателства в тяхното единство и поотделно, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Кметът на община Тунджа е внесъл до Общински съвет „Тунджа" Предложение относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", като е приложен проект на наредбата.

В съответствие с протоколно решение от заседание от 22.07.2008 г. на Председателския съвет към ОбС „Тунджа" е свикано на 29.07.2008 г. единадесето редовно заседание на Общински съвет „Тунджа", за което е изпратена покана № 11/22.07.2008 г. Като т.9 от дневния ред оповестен в поканата е включено приемането на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа".

С Решение № 144 от Протокол №11/29.07.2008 г. по точка девета от дневния ред Общински съвет „Тунджа" с 19 гласа „за", нула гласа „против" и един глас „въздържал се" е приел Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", за което е приложен присъствен лист на общинските съветници в община „Тунджа", мандат 2007-2011 г., взели участие в единадесето редовно заседание на Общински съвет „Тунджа", проведено на 29.07.2008 г.

В оспорените текстове от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа" е записано, както следва: чл.7 от Наредбата–„Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат предложени за обществено обсъждане" и чл.17 от Наредбата –„Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на община „Тунджа", срещу заплащане на съответен наем".

При така изяснената фактическа обстановка и след проверка на оспорвания административен акт съобразно чл.168, ал.1 АПК, съдът прави следните правни изводи:

Протеста е процесуално допустим като подаден от прокурор при Окръжна прокуратура-гр.Ямбол в рамките на правомощията му по чл.16, ал.1, т.1 АПК и доколкото е против подзаконов нормативен акт подаването му по силата на чл.187, ал.1 АПК не е свързано с преклузивен срок.

Разгледан по същество протеста е основателен по следните съображения:

Предмет на оспорване пред Административен съд Ямбол са разпоредбите на чл.7 и чл.17 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", приета с Решение №144 по т.9 от Протокол №11/29.07.2008 г. на Общински съвет „Тунджа".

Съгласно чл.196 АПК във връзка с чл.168 АПК и чл.142 АПК съдът проверява законосъобразността на оспорения акт към момента на издаването му на всички основания по чл.146 АПК, без да се ограничава само с тези посочени от оспорващия.

Необходимо е да са налице в тяхната съвкупност всички изисквания за валидност на административния акт, а именно: да е издаден от компетентен орган, в изискуемата форма, при спазване на административно-производствените правила, да не противоречи на материалноправните разпоредби и да съответства с целта на закона. Липсата на някоя от предпоставките води до незаконосъобразност на административния акт и е основание за отменянето му.

Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа" е приета от надлежен орган-общински съвет „Тунджа", в кръга на неговата компетентност по чл.21, ал.2 ЗМСМА и на основание чл.62, ал.10 ЗУТ, както и в изискуемата писмена форма.

Същевременно атакуваните пред съда норми на чл.7 и чл.17 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа" са незаконосъобразни, т.к. са в противоречие с материалноправни законови разпоредби.

По смисъла на чл.7, ал.2 ЗНА наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.

Нормата на чл.15 ЗНА предвижда, че наредбата трябва да съответства на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен и ако противоречат на нормативен акт от по-висока степен, се прилага последния.

В този смисъл с наредба не могат да се създават разпоредби, които да влизат в колизия и да противоречат на нормативен акт от по-висока степен.

В настоящия случай в чл.7 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа" се посочва, че „Предназначението на съществуващите озеленени площи или части от тях, представляващи публична общинска собственост не може да бъде променяно, освен по изключение на части от тях, за изграждане на обекти, представляващи също публична общинска собственост с решение на общинския съвет, като предварително бъдат предложени за обществено обсъждане".

От своя страна нормите на чл.62а, ал.1 и ал.2 ЗУТ предвиждат съответно, че ал.1-„не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове" и ал.2-„не може да се променя предназначението на територии и поземлени имоти, предвидени в общите или в подробните устройствени планове на урбанизираните територии за озеленени площи, които не са реализирани, освен на части от тях за изграждане на елементи на техническата инфраструктура или на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната".

Извън правомощията на общинския съвет е да определя условия за промяна предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях, които да са различни от тези регламентирани в нормативния акт от по-висока степен. Още по-малко е допустима въпросните условия да не въвеждат изискване за наличието на всички предвидени в закона предпоставки, за да се допусне въпросната промяна в предназначението и да предвиждат по-благоприятен режим за това, при което не се отчитат всички съществени характеристики, на които да отговарят разглежданите озеленени площи.

Същото противоречие е налице и по отношение разпоредбата на чл.17 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", според която „Уреждането на временни изложби на открито в озеленени площи се допуска само на места, определени със заповед на кмета на община „Тунджа", срещу заплащане на съответен наем", в частта й „срещу заплащане на съответен наем".

По силата на чл.72 ЗМДТ се заплаща такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

След като има изрична уредба в закона относно формата, вида и начина за плащане при ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, включващи и озеленените площи, то не може да се предвиждат друг ред в т.ч. и за правоотношенията в които да встъпва общината, за да предостави площи за ползване, съответно за да получава суми за това.

Ето защо изменението на приложното поле на посочените закони с наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общината, приета от съответния общински съвет е в противоречие с нормативните актове от по-висока степен.

Допуснатата колизия с цитираните законови норми обуславя порочността на атакуваните текстове от наредбата, които следва да бъде отменен на това основание.

По посочените съображения съдът намира, че разпоредбите на чл.7 и чл.17 в частта й „срещу заплащане на съответен наем" от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", приета с Решение №144 по т.9 от Протокол №11/29.07.2008 г. на Общински съвет „Тунджа" са незаконосъобразни и трябва да бъдат отменени, като в съответствие с направеното искане се осъди Общински съвет „Тунджа" да заплати на Окръжна прокуратура Ямбол направените по делото разноски в размер на 20 лева.

Водим от горното и на основание чл.193, ал.1 от АПК, Ямболският административен съд

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ чл.7 и чл.17 в частта „срещу заплащане на съответен наем" от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община „Тунджа", приета с Решение №144 по т.9 от Протокол №11/29.07.2008 г. на Общински съвет „Тунджа".

ОСЪЖДА Общински съвет „Тунджа" да заплати на Окръжна прокуратура-Ямбол направените по делото разноски в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му по реда на чл.138 АПК.

Решението съгласно чл.194 АПК да се обнародва по начина, по който е бил обнародван акта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ не се чете

ЧЛЕНОВЕ 1. /п/ не се чете

2. /п/ не се чете

 
Банер