Заповед РД-07-0336 / 10.04.2019 относно пожарна безопасност
Сряда, 17 Април 2019г. 12:42ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

З А П О В Е Д

№ РД – 07 – 0336

гр. Ямбол, 10.04.2019г.

Във връзка с Заповед № РД-01-00051 от 26.03.2019г. на Областен управител на област Ямбол, Писмо с изх. № РДГ-12-2127 от 25.03.2019г. на Директора на Регионална дирекция по горите – гр. Сливен и с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Обявявам, определения със Заповед на Областен управител – област Ямбол, пожароопасен сезон на територията на община „Тунджа" – Ямбол, времето от 01.04.2019г. до 31.10.2019г.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, забранявам паленето на огън, изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.

3. Кметовете и кметските наместници, съвместно с представители на „В и К" ЕООД гр. Ямбол, по населени места да извършат проверка за изправността на уличното противопожарно снабдяване /пожарни хидранти/.

4. Кметовете и кметските наместници по населени места:

- да информират населението за забраната за палене на открит огън, по подходящ начин, като поставят копия от заповедта на информационните табла в населените места;

- да предприемат мерки за обезопасяване на гробищните паркове.

5. При възникване на пожар, кметовете и кметските наместници незабавно да подават информация на телефон 112 и да уведомят Дежурния по ОбСС „Тунджа", на тел. 046 / 66-15-85 или GSM: 0887 499 767 за вида на пожара и взетите мерки.

6. Възлагам на Владимир Стоев – Началник отдел „ОМП" в община „Тунджа", да доведе до знанието на кметовете и кметските наместници Заповед № РД-01-00051 от 26.03.2019г. на Областен управител на област Ямбол.

7. В срок до 27.05.2019г. Началник отдел „ОМП" в община „Тунджа", г-н Владимир Стоев да извърши проверка по изпълнение на заповедта.

Настоящата заповед да се изпрати до кметовете и кметските наместници за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованите лица, институции и се публикува на интернет страницата на общината.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Секретаря на община „Тунджа" - г-н Андон Кръстев, кметовете и кметските наместници по населени места.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа"

 
Банер