Отчет на основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози - 2018
Четвъртък, 14 Март 2019г. 14:45ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

О Т Ч Е Т

на основание чл.71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

Община „Тунджа"-Ямбол няма административен център, обединява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен град Ямбол. Общината няма автогара на нейна територия, от която да тръгват автобуси за населените места. До 2018 година Община „Тунджа" няма отпуснати от Областната управа квоти за избор и договор на междуселищен транспорт.

За отчетната 2018 година от кмета на община „Тунджа" са проведени две процедури за осъществяване на транспортна услуга за периода 2017/2018г. и периода 2018/2019 г. с предмет „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на община „Тунджа" по обособена позиция 2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на община „Тунджа" .

Сключени са два договора за извършване на обществени услуги:

1.Договор №38/24.04.2017г. с предмет: „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа" по обособена позиция 2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Община „Тунджа".

Превозвач: „Дон-Тур-Транс" ООД гр. Ямбол , ЕИК128582205, представлявано от Съби Динев Митев.

2.Договор №59/19.04.2018г. с предмет: „Осъществяване на транспортна услуга за нуждите на Община „Тунджа" по обособена позиция 2: „Специализиран превоз на деца от 2 до 6 години по утвърден маршрут на територията на Община „Тунджа".

Превозвач: „Дон-Тур-Транс" ООД гр. Ямбол, ЕИК 128582205 , представлявано от Съби Динев Митев.

Съгласно чл.3, ал.3 организирането на превозите по чл.19, т.8 от Наредбата е предоставено на директорите на училищата, които са сключили договори с превозвачите както следва:

- СУ „Свети Паисий Хилендарски" с. Скалица:

1.Договор №35/14.09.2017 година с предмет: „Специализиран превоз на ученици за нуждите на СУ „Свети Паисий Хилендарски" с. Скалица, Община „Тунджа".

Превозвач: "Хаджиев" ООД гр. Ямбол , ЕИК 128619066, представлявано от Кольо Георгиев Хаджиев

2. Договор №26/14.09.2018 година с предмет „Специализиран превоз на ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски „ с. Скалица по утвърден маршрут".

Превозвач: „Дон-Тур-Транс" ООД гр. Ямбол, ЕИК 128582205 , представлявано от Съби Динев Митев.

3. Договор №28/20.09.2018 година с предмет: „Специализиран превоз на ученици за нуждите на СУ „Свети Паисий Хилендарски" с. Скалица, Община „Тунджа" по обособена позиция 1".

Превозвач: „ Чапъра – ММ" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 204786990, представлявано от Мирослав Мирчев.

4. Договор №29/20.09.2018 година с предмет: „Специализиран превоз на ученици за нуждите на СУ „Свети Паисий Хилендарски" с. Скалица, Община „Тунджа" по обособена позиция 2".

Превозвач: „ Чапъра – ММ" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 204786990, представлявано от Мирослав Мирчев.

- ОУ „Свети Свети Кирил и Методий" с. Веселиново

1.Договор от 12.09.2017 година с предмет: „Специализиран превоз на ученици от селата Чарган, Могила, Завой до ОУ „Св Св.Кирил и Методий" с. Веселиново за учебните дни през 2017/2018 г.".

Превозвач: „МИЧ" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128624145, представлявано от Мирослав Митков Мирчев.

2. Договор №1 от 13.09.2018 година с предмет: „Специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдено маршрутно разписание".

Превозвач: „МИЧ" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128624145, представлявано от Мирослав Митков Мирчев

- ОУ „Христо Ботев" с. Кукорево

1. Договор №1 от 14.09.2017 година с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение през учебната 2017/2018 година по утвърдени маршрутни разписания".

Превозвач: „ДОН-ТУР-ТРАНС" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128582205, представлявано от Съби Динев Митев.

2. Договор №1 от 14.09.2018 година с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици подлежащи на задължително обучение през учебната 2018/2019 година по утвърдени маршрутни разписания".

Превозвач: „ДОН-ТУР-ТРАНС" ЕООД гр. Ямбол, ЕИК 128582205, представлявано от Съби Динев Митев.

Общият размер на изплатените от Община „Тунджа" компенсации за 2018 година са 338312,65 лв., в това число:

- компенсации за безпл. и по нам. цени пътувания 10960,65 лв.

- компенсации за деца и ученици по чл.283 от ЗПУО 327352,00 лв.

По всеки от сключените договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени между селищни пътнически превози с автомобилен транспорт са изплатени съответния размер суми на следните превозвачи:

- ЕТ „ Раси-Красимир Кръстев " Ямбол 1911,50 лв.

- ЕТ „Чапъра - Мирослав Мирчев" Ямбол 2946,86 лв.

- „Чапъра-ММ" ЕООД гр. Ямбол 34123,41 лв.

- „ Дичони " ЕООД Ямбол 6856,16 лв.

- ЕТ „ Мидия 2-Венелин Веселинов " Ямбол 1799,30 лв.

- „ Мич " ЕООД Ямбол 21752.00 лв.

- ЕТ „ Гергана-Колю Ангелов " Тополовград 200,22 лв.

- „ Дон-Тур-Транс " ООД Ямбол 88212,46 лв.

- „ Хаджиев " ООД-Кольо Хаджиев " Ямбол 17072,95 лв.

Кмет на Община „Тунджа": /п/

/Г. Георгиев/

 
Банер