Обява по Дейност 6: „Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила..." по проект "Хоризонти"
Сряда, 28 Ноември 2018г. 09:18ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

01

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 6: „Подобряване на образователната среда в училища, извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили международна закрила. Подбор, обучение и назначаване на училищни сътрудници в общинските училища –партньори по проекта." и в изпълнение на проект „Хоризонти" – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип", финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г. от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община „Тунджа", област Ямбол в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на кандидати за длъжността „ образователен сътрудник".

Свободно работно място за обявената позиция:

в Обединено училище „Васил Левски", с.Тенево, община „Тунджа" - 1 работно място;

Заетост на пълно работно време 8 часа на трудов договор за определен срок - до 7 февруари 2019 г.

І.Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

A. Основни изисквания

-да са физически лица, дееспособни български граждани;

-да имат завършено основно образование;

- да познават местните общности, включително местните етнически малцинства, в община Тунджа, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

- да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;

-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

Б. Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

- да имат практически опит в работа с деца и семейства от етническите малцинства или в изпълнение на проекти в областта на предучилищното и училищното образование, социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск.

-владеене на езика/ езиците на общността

II. Необходими документи.

Кандидатите за заемане на длъжността „образователен сътрудник" представят следните документи:

1. Заявление до кмета на община „Тунджа" (по образец на бланка на проекта),

2. Документ за завършено образование (копие);

3. Декларация от кандидата, че не е осъждан до датата на подаване на документите за престъпление от общ характер.

4. CV – по образец.

ІІІ.Начин на провеждане на подбора:

1. Подборът за заемане на длъжността „образователен сътрудник" се

провежда чрез:

-допускане по документи;

-събеседване (интервю) с кандидатите;

ІV. Място на работа:

Обединено училище „ Васил Левски", с. Тенево, община „Тунджа";

Образователният сътрудник ще работи и на терен сред местните общности, включително и сред местните етнически малцинства в населените места на територията на общината, от които училището приема ученици.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

- превенция на риска от отпадане на учениците от етническите малцинства от образователната система;

- ежедневен контакт с учителите и посещения на семействата на ученици с голям брой извинени и/или не извинени отсъствия или с ниска мотивация за учене;

- придружаване на учениците от етническите малцинства при извозването им от населеното място, където семействата им живеят до средищното училище;

- съдействие на екипите на училищата за обхвата и записването на ученици, подлежащи на задължително училищно образование;

- съдействие на екипите на училищата при организиране на съвместни прояви с участието на ученици и родители от различните етноси;

- насърчаване на родителите да участват в живота на училището и в дейностите по проекта;

- посредничество между училището и семействата на ученици от етническите малцинства, между психолозите, наети по проекта, и родителите и учениците от етническите малцинства;

- подпомагане работата на педагозите – ръководители на групи за допълнителни занимания по български език и на педагозите, ръководители на ателиетата по интереси;

- разпространяване на информационни материали, свързани с дейностите по проекта;

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл."Освобождение" № 1, в срок до 30.11.2018 г. вкл.

Лица за контакти:

Добринка Ангелова – координатор проект; тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019

Цветанка Алексиева – технически сътрудник по проекта; тел.046-684-212

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа"

 
Банер