Обява по дейност 3 по проект Хоризонти
Вторник, 02 Октомври 2018г. 09:19ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

01

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 3 „ Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин." по проект „Хоризонти" – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" , Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция научениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г, Община „Тунджа", област Ямбол в качеството си на бенефициент,

О Б Я В Я В А

процедура за кандидатстване, подбор и наемане на педагози – ръководители на групи за допълнителни занимания по български език с ученици в неравностойно положение и с ученици, за които официалният език не е майчин.

Свободни позиции за длъжността:

10 места за педагози –ръководители на групи за допълнителни занимания по български език за ученици от I до IV клас, за които българския език не е майчин;

9 места за педагози –ръководители на групи за допълнителни занимания по български език за ученици от V до VII клас, за които българския език не е майчин.

I. Място на работа:

Групите за допълнителни занимания по български език за ученици от I до IV клас, за които българския език не е майчин ще бъдат сформирани по една във всяко от общинските училища-партньори по проекта, както следва:

1 група в Основно училище „ Христо Ботев", с.Ботево, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Бояджик, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с.Веселиново, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с.Дражево, община „Тунджа";

1 група в Начално училище „ Васил Левски", с.Завой, община „Тунджа";

1 група в Начално училище „ Св. Климент Охридски", с. Крумово, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Христо Ботев", с.Кукорево, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Роза, община „Тунджа";

1 група в Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица, община „Тунджа";

1 група в Обединено училище „ Васил Левски", с.Тенево, община „Тунджа";

Групите за допълнителни занимания по български език ученици от V до VII клас, за които българския език не е майчин ще бъдат сформирани по една във всяко от основните и в средното общински училища-партньори по проекта:

1 група в Основно училище „ Христо Ботев", с.Ботево, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Бояджик, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с.Веселиново, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с.Дражево, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Христо Ботев", с.Кукорево, община „Тунджа";

1 група в Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Роза, община „Тунджа";

1 група в Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица, община „Тунджа";

2 групи в Обединено училище „ Васил Левски", с.Тенево, община „Тунджа";

Във всяка група ще участват не по-малко от 10 ученици. Допълнителното обучение ще се провежда в рамките общо 96 учебни часа за една група извън работното време на учителите, в учебно време на учениците, извън учебните часове, а при целодневна организация на учебния ден в часовете за занимания по интереси и/или организиран отдих, както и през почивните дни и ваканциите.

ІI. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

За длъжността - педагог-ръководител на група за допълнителна подготовка по български език" във връзка с изпълнението на Дейност 3 „ Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин." по проект „Хоризонти" – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" , Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция научениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., могат да кандидатстват:

1.педагогически специалисти, работещи в общинските училища – партньори по проекта;

2.педагогически специалисти, работещи в системата на училищното образование на община «Тунджа»;

3. педагогически специалисти, извън посочените в т.1 и т.2.

Кандидатите по т.1-3, трябва да:

- са физически лица, дееспособни граждани;

- притежават образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността „начален учител" или учител по български език и литература, съгласно Приложение №1 към чл.24 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

- да са в трудоспособна възраст;

- да се ползват с добро име;

- да не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност;

- да са мотивирани и имат нагласа за работа с ученици в неравностойно положение и с ученици, за които официалният език не е майчин с цел преодоляване на обучителните затруднения по български език.

- да не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на децата;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са лишени от правото да упражняват професията учител.

- да притежават умения за работа в екип.

III. Необходими документи.

Кандидатите представят следните документи:

- Заявление /Приложение №0397-1/;

- Мотивационно писмо / Приложение №0397-2 - на бланка на проекта/

-Автобиография /Приложение №0397-3/ и към нея копия на сертификати, удостоверения от преминати курсове и обучения;

- Тематична учебна програма / Приложение № 0397-4/

- Декларация че, кандидатите не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност; не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на децата; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от правото да упражняват професията детски учител – Приложение №0397-5.

Кандидатите, които не работят в партньорските организации по проекта или в образователната система на община „Тунджа" следва да представят и документ/-и за завършено образование и професионална квалификация, релевантни за позицията за която кандидатстват.

Кандидатите вписват в заявлението предпочитанията си за работа с ученици в конкретна група и училище.

ІV.Начин на провеждане на подбора:

Подборът на кандидатите за длъжността „педагог-ръководител" на група за допълнителна подготовка по БЕЛ включва първичен подбор по документи и индивидуално събеседване с всеки от кандидатите.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Целта на длъжността е преодоляване на затруднения в изучаването на български език и подобряване на постиженията по български език и литература на учениците, за които българския език не е майчин, чрез допълнителни занимания по БЕЛ.

Заниманията с учениците от целевата група са групово организирани и се провеждат по тематична учебна програма по график, извън работното време на педагозите. В програмата се планира участието на родители при провеждане на заниманията и други дейности.

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл." Освобождение" № 1, в срок до 10.10.2018 г.

Лица за контакти:

Добринка Ангелова – координатор проект

тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019

Цветанка Алексиева– технически сътрудник по проекта

тел. 046-684-212; моб.тел.0887-404-515;

Приложения към обявата:

1. Заявление /Приложение №0397-1/;

2. Мотивационно писмо / Приложение №0397-2 - на бланка на проекта/;

3.Автобиография /Приложение №0397-3/ и към нея копия на сертификати, удостоверения от преминати курсове и обучения;

4.Тематична учебна програма / Приложение № 0397-4/;

5.Декларация че, кандидатите не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност; не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на децата; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от правото да упражняват професията детски учител – Приложение №0397-5.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа"