Конкурс за длъжност Главен архитект в Община Тунджа
Вторник, 28 Август 2018г. 10:55ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

ОБЩИНА „ТУНДЖА" – ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността „ГЛАВЕН АРХИТЕКТ" в Община „Тунджа"

1. Място и характер на работата

Главният архитект изпълнява функциите си в административната сграда на Община „Тунджа" с адрес: гр. Ямбол, пл. Освобождение" № 1

Главният архитект реализира политиката на община „Тунджа", като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Координира и контролира дейността на създадените в структурата на общинската администрация звена за изпълнение на функциите и задачите по Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

2. Изисквания за заемане на длъжността

• Висше образование - образователно-квалификационна степен „Магистър";

• Област на висшето образование – „Технически науки", в професионално направление - „Архитектура, строителство и геодезия";

• Специалност „Архитектура";

• Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ.

3. Начин на провеждане на конкурса – конкурсът ще се проведе на два етапа:

ЕТАП 1: Допускане по документи

ЕТАП 2: Интервю

Процедурата за провеждане на конкурса, редът и критериите за оценяване са следните:

ЕТАП 1: Допускане по документи

Комисия назначена от Кмета на Община „Тунджа" извършва проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса, се допускат кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са представили всички изискуеми документи.

Допуснатите до конкурса кандидати се уведомяват писмено чрез e-mail за часа и мястото за провеждане на втория етап на конкурса – интервю.

Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 (седем) дневен срок те могат да направят възражение пред кмета на общината.

ЕТАП 2 : Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването се състои в задаване и отговор на въпроси за определяне на степента, в която кандидатът притежава компетентностите, необходими за изпълнението на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ.

След приключване на втория етап на конкурса се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на комисията.

Кандидатите издържали успешно конкурса се класират от комисията, според полученият окончателен резултат.

Окончателните резултати от конкурса се съобщават на класираните кандидати писмено в 3-дневен срок от провеждането му по реда на чл.95, ал.2 от Кодекса на труда .

Протоколът с окончателните резултати на класираните кандидати, подписан от всички членове на комисията се предоставя на кмета на общината за сключване на трудов договор, в съответствие с чл.96 от Кодекса на труда. конкурса.

4.Необходими документи

• Заявление за участие в конкурса до кмета на община „Тунджа" – свободен текст, като задължително се посочват телефон и e-mail за контакт;

• Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен;

• Копие на удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й;

• Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;

• Професионална автобиография.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община „Тунджа" – гр. Ямбол, пл. „Освобождение" № 1, първи етаж, в срок до 16.00 часа на 01.10.2018 г.

Всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло във фоайето на Община „Тунджа" и на официалната страница на община „Тунджа" – www.tundzha.net, в меню „Обяви и съобщения".

За информация: тел. 046/684320 – Елка Гьорина – Директор на дирекция „ЧР и ГРАО", община „Тунджа".

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община „Тунджа"