Заповед № РД-07-0895 от 05.09.2018
Петък, 07 Септември 2018г. 15:58ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

З А П О В Е Д

№ РД-07-0895

гр. Ямбол 05.09.2018 г.

Във връзка с Решение № 637 на Общински съвет „Тунджа" от Протокол № 39/28.06.2018 г. за учредяване възмездно право на строеж и сервитут на „Електроенергиен системен оператор "ЕАД", гр. София, върху части от имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане на национален обект „Нова ВЛ 400кV п/ст „Марица-изток" – „Бургас" и Решение № 648 от на Общински съвет „Тунджа" от Протокол № 40/31.07.2018 г. за изменение на Решение № 637 от Протокол № 39/28.06.2018 г., на основание чл. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 25, ал. 4 от ЗСПЗЗ, чл. 54, ал. 2, т. 4, чл. 61, ал. 3, т. 4 от Закона за горите, чл. 22, ал. 1, т. 4 и ал. 7 от Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и чл. 22, ал. 3, т. 3 и чл. 25 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, и чл. 62, ал. 2 и чл. 64, ал. 8 от Закон за енергетиката

Н А Р Е Ж Д А М:

Допълвам Заповед № РД-07-0870/29.08.2018 г., както следва:

След „Обща парична стойност на учреденото сервитутно право в размер на 196 142 лева." да се добави текстът: „Цена за компенсационно залесяване по т. 3 на стойност 57 396, 72 лв. (петдесет и седем хиляди триста деветдесет и шест лева и седемдесет и две стотинки). Стойността е формирана въз основа на посочените площи на засегнатата гора, а именно: права на строеж за изграждане на стъпки на стълбове, в размер на 0,189 дка, сервитутно право, в размер на 52,760 дка при цена на 1 /един/ декар компенсационно залесяване на стойност 1084,00 лева (хиляда осемдесет и четири лева), определена със Заповед № РД 49-01/02.01.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в сила от 01.01.2018 година."

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Кмета на Община „Тунджа" в 14 – дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се съобщи на „Електроенергиен системен оператор "ЕАД", гр. София и отдел „СПОС" при общината, за сведение и изпълнение и да се публикува по реда на чл. 85 от Закона за горите, при спазване на Закона за личните данни.

СТАНЧО СТАВРЕВ /П/

За Кмет на община "Тунджа"

Съгласно Заповед № РД-07-0888/03.09.2018 г.