Информация за проект "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип"
Четвъртък, 09 Февруари 2017г. 12:49ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

00

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020"

Процедура BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА"

ПРОЕКТ: "Хоризонти" - чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип"

Договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г.

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА „ТУНДЖА"

ПАРТНЬОРИ:

Основно училище „Христо Ботев", с.Ботево, община „Тунджа";

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Бояджик, община „Тунджа";

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Веселиново, община „Тунджа";

Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Дражево, община „Тунджа";

Начално училище „Васил Левски", с. Завой;

Начално училище „Св. Климент Охридски", с. Крумово, община  „Тунджа";

Основно училище „Христо Ботев", с. Кукорево, община „Тунджа";

Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Роза, община „Тунджа";

Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица, община „Тунджа".

Основно училище „Васил Левски", с.Тенево, община „Тунджа"

Сдружение „Център за образователни програми и социални инициативи" – гр.Ямбол

Проектът се реализира на територията на община „Тунджа"

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 24 месеца

НАЧАЛО: 07 февруари 2017 година

Край: 07 февруари  2019 година

ОБЩА СТОЙНОСТ: 533 125,15 лв.,

от които 453 156,38 лв. европейско и  79 968, 77 лв. национално съфинансиране.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020"

Е изцяло нова оперативна програма, в която основният акцент е науката и образованието, като важни фактори за постигане на растеж и икономическо развитие.

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият й бюджет възлиза на 1.37 млрд. лв. (европейско и национално финансиране).

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г." вписва своята логика в две основни задачи:

Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията "Европа 2020");

Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020" са:

повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,

намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;

увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Управляващ орган на програмата:

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ: "СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ" към министерство на образованието и науката

Настоящият проект е по Процедура  BG05M20P001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила"

Приоритетна ос: 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване".

ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 е третата основна приоритетна ос на програмата.

По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

Основна цел на проекта:

Да бъдат подпомогнати учениците от малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа" и произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация посредством осъществяването на нови инициативи и въвеждането на иновативни подходи в рамките на общинската образователна инфраструктура и чрез насърчаване на родителското участие.

Конкретни цели:

Гарантиране на равен достъп до училищно образование чрез въвеждането и прилагането на нови дейности и иновативни подходи;

Осигуряване на допълнителни образователни възможности за учениците от маргинализирани общности в малките населени места от селски тип;

Повишаване на качеството на образованието в училищата от образователната инфраструктура на община „Тунджа", в които се обучават интегрирано ученици от ромски етнически произход;

Допълнителни иновативни, ефективни и ефикасни форми на работа с ученици от населените места на община „Тунджа", за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

Реализиране на допълнителни дейности и инициативи за взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;

Създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства от местните общности в населените места, включени в състава на община „Тунджа";

Осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в рамките на общинската образователна инфраструктура;

Подобряване на училищната среда в образователната инфраструктура на община „Тунджа";

Въвеждане на нови дейности за пълноценното включване на родителите в образователния процес и в живота на училищните общности;

Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход в местните общности на община „Тунджа".

Целеви групи по проекта:

Ученици от етническите малцинства и/или маргинализирани групи и/или от семейства, търсещи и получили международна закрила;

Родители;

Участници могат да бъдат и ученици, които не са представители на етнически малцинствени групи, с цел постигане на интеграционен ефект от изпълнението на процедурата. Най-малко 20 на сто от участниците в проекта са ученици от етнически малцинствени групи и/или деца, търсещи или получили международна закрила, които се намират  или са застрашени от попадане в състояние на изключеност от образователния процес поради трудности от културно и езиково естество.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1.Организация и управление на проекта.

Цел на дейността:

Да се осигурят условия за добра организация, координиране,  управление и отчитане на целия проектен процес: осъществяването на дейностите по план, взаимодействие с участниците, изпълнителите и партньорите по проекта.

Екипът за организация и управление на проекта включва: ръководител, координатор, технически сътрудник и счетоводител и е част от оценката на проектното предложение на етап кандидатстване.

Очаквани резултати:

Осигурени условия за успешното реализиране на проектните дейности и постигане на поставените цели и индикатори. Изготвени междинни и окончателни технически и финансов отчети на проекта. Отчетен проект.

Дейност 2. Информиране и публичност.

Цел на дейността:

Да се осигури изпълнението на мерки за информация и публичност относно приноса на Европейския съюз и Европейския социален фонд, оперативната програма и за целите, дейностите, очакваните резултати по проекта.

Дейността включва: Изработка и монтаж постоянни обяснителни табели -12 бр.; Подготовка и отпечатване на информационни плакати - 100 бр.; Изготвяне на промоционални материали - детски фланелки - 900 бр.; Подготовка и отпечатване на информационни брошури - 200 бр.; Подготовка и публикуване на информационни материали в печатни медии - 2 публикации; Подготовка и публикуване на информационни материали и видеоматериали в електронни медии -2 бр.; Организиране и провеждане на 2 информационни събития - встъпителна конференция при стартиране на проекта и заключителна пресконференция при приключване на проекта.

Очаквани резултати:

Осигурена публичност и информираност на местните общности за целите, дейностите и резултатите по проекта, приноса на ЕСФ и ЕС и на ОП „НОИР". Чрез мерките за информиране и публичност да се въздейства за повишаване на мотивацията на учениците и родителите за участие в дейностите по проекта.

Дейност 3.  Допълнителни занимания по български език за учениците, за които българският език не е майчин.

Цел на дейността:

Дейността цели чрез допълнителни занимания да се повишат знанията и уменията на учениците, чийто майчин език не е български, по учебния предмет "Български език и литература".

Ще бъдат формирани общо 36 групи за допълнителни занимания по БЕЛ в общинските училища - партньори по проекта: ОУ "Христо Ботев", с. Ботево; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Бояджик; ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново; ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Дражево; НУ "Васил Левски", с. Завой, НУ "Св. Климент Охридски", с. Крумово, ОУ "Христо Ботев", с.Кукорево, ОУ "Св.Паисий Хилендарски", с. Роза, СУ "Св.Паисий Хилендарски", с. Скалица, ОУ " Васил Левски", с. Тенево.

Допълнителното обучение ще бъде организирано в групи по 10 ученици. Допълнителното обучение в групите ще се провежда в рамките на 32 учебни седмици по 3 учебни часа на седмица - общо 96 учебни часа годишно.  Продължителността на заниманията с една група е до 9 месеца.

Очаквани резултати:

Сформирани 36 групи за допълнително обучение на ученици, чийто майчин език не е български.

Проведено допълнително обучение на общо 360 ученици, чийто майчин език не е български.

Подобрени умения на учениците за свободно общуване на български език, при което са преодолени психичните бариери, породени от грешки и отрицателни оценки.

Преодолени говорни и правописни трудности и повишена степен на владеене на българския книжовен език.

Повишена мотивация за участие в учебния процес.

Понижен риск от отпадане от образователната система.

Дейност 4. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. " Работилници за развитие" - сформиране и провеждане на допълнителни занимания в ателиета за сценично изкуство и литературни композиции.

Цел на дейността:

Да  се подобри образователната среда и насърчи културния диалог между учениците от различните етноси, между учениците и учителите, учениците и общността, като се осигури възможност и условия за творческа изява и позитивно въздействие върху себеоценката на учениците, включително от етническите малцинства.

Дейността включва формиране на 20 творчески ателиета /работилници/ за сценично изкуство, театър, драматизация и литературни композиции или сценарии в общинските училища –партньори по проекта.

Във всяко ателие участват по 15 ученици от първи до четвърти клас и по изключение, ученици в прогимназиален етап на обучение. Заниманията във всяко ателие са общо 100 часа, като дейността ще се проведе в два етапа.

Театрални ателиета  имат функциите на образователният театър – място за практикуване на българския книжовен език, обогатяване на речта и място за преодоляване на дискриминационни нагласи и отношения между учениците от различните етноси. Основен метод на работа е  театрализираната игра като инструмент за възпитаване на поведенчески модели и формиране на личностни качества.

В програмата на всяко театрално ателие е планирано организирано посещение на две театрални постановки. Театралните ателиета ще подготвят и изнесат по 1 спектакъл или литературна композиция пред широка публика в народните читалищата, които са пространства отворени за всички общности.

Очаквани резултати:

Въведен образователен модел за допълнителни занимания с учениците от етническите малцинства за практикуване на българския книжовен език, за развитие на техните творчески и социални умения.

Повишена мотивация за учене и за редовно посещаване на учебните часове чрез участието в творческа извънкласна дейност.

Осмисляне на извънучебното време на учениците от етническите малцинства чрез подходяща форма на личностна изява.

Понижаване броят на учениците в риск от ранно отпадане от образователната система.

Дейност 5. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. " Работилници за развитие" - сформиране и провеждане на допълнителни занимания в творчески ателиета "Журналист".

Цел на дейността:

Учениците от етническите малцинства да придобият и умения да пишат и да редактират публицистични материали. Ще бъдат сформирани общо 16 творчески ателиета "Журналист".

Дейността е организирана в два етапа, като всяко ателие работи по програма с продължителност 100 часа за период до 9 месеца или 34 седмици. В ателиетата участват по 15 ученици от прогимназиален и гимназиален етап на образование, като най-малко 20 на сто от участниците са ученици от уязвими семейства и семейства в неравностойна ситуация от етническите малцинства, застрашени от отпадане от образователната система.

В програмата на всяко ателие са планирани посещение на редакция и/или ТВ студио, както и среща с професионален журналист, както и издаване на ученически вестник – по 10 печатни издания във всяко училище-партньор по проекта.

Очаквани резултати:

Създаване на условия за равнопоставено участие на ученици от етническите малцинства в представянето на ромската общност чрез ученическия вестник.

Дейност 6. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли получили международна закрила. Подбор, обучение и назначаване на училищни сътрудници в общинските училища - партньори по проекта.

Цел на дейността:

Дейността е насочена към постигане на реални и трайни резултати в образователната интеграция на учениците от етническите малцинства, чрез прилагане на модела на общностната работа и въвеждане на длъжността образователен сътрудник.

Дейността включва кандидатстване, подбор и назначаване на 10 образователни сътрудници в общинските училища на трудов договори и заетост 8 часа за период от 23 месеца.

Образователните сътрудници извършват следните дейности: посещения на семействата в неравностойно положение, придружаване на децата от дома им до училище и обратно, придружаване на децата при извозването им от населеното място по местоживеене до населеното място, където се намира училището, ежедневен контакт с учителите и посещения на семействата от ромски произход, чиито деца са с голям брой не извинени/ извинени отсъствия или липса на мотивация за учене. Хора от местната общността и познавайки общността, те улесняват и подкрепят връзката с родителите, осъществяват множество информационни и обучителни инициативи за подобряване посещаемостта и напредъка на учениците от уязвими групи в училището.

Очаквани резултати:

Въведена длъжност на ромски училищен сътрудник в общинската образователна инфраструктура на община „Тунджа".

Приложен комплексен подход , който съчетава различни и допълващи се дейности – общностна работа, социална работа, работа за повишаване капацитета на родителите на учениците от етническите малцинства.

Реализирани мерки за по пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, мерки за превенция на отпадането или връщане отново в системата на училищното образование. Съставена база данни с ученици в риск от отпадане.

Оказано съдействие/насочване/посредничество/придружаване на ученици, родители и семейства от ромски етнически произход в дейностите по проекта.

Повишена активност и насърчено развитие на местните ромски общности чрез участие в различни съвместни прояви и инициативи.

Дейност 7. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали, в които интегрирано се обучават ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи и ли получили международна закрила. Провеждане на образователни екскурзии.

Цел на дейността:

Да се предложи възможност за ефективно общуване и изява на учениците от различните етноси чрез участието им в образователни екскурзии. Да допринесе за формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към училищното образование и общност.

Дейността ще включва

- 20 еднодневни образователни екскурзии за ученици от различните етноси в начален етап на основното образование в 10 –те общински училища, партньори по проекта;

- 16 двудневни образователни екскурзии за ученици от различните етноси в прогимназиален и гимназиален етап на образование в осемте средищни училища.

В програмата на образователните екскурзии е включено посещение на подходящи обекти, обмен между образователни институции

В образователните екскурзии ще участват родители от различните етноси, педагози, ромски образователни сътрудници, психолог и представители на ЦОПСИ.

Очаквани резултати:

Въведени ефективни и ефикасни форми на работа с децата от етническите малцинства за разкриване и развитие на техните познавателни умения и социални компетенции.

Повишена мотивация за учене в образователно-възпитателния процес.

Ограничаване на броят на преждевременно отпадащите от системата на предучилищното образование, формирани отношения на толерантност и умения за работа в екип.

Повишено доверие на деца и родители от етническите малцинства към образователните институции чрез иновативни форми на участие и активност.

Формирани и развити умения за ефективно общуване и взаимодействие между училищните общности.

В дейността ще бъдат обхванати поне 1260 ученици и поне 360 родители от различните етноси, като не по-малко от 20 на сто от тях са от целевата група ученици и родители.

Дейност 8. Осигуряване на психологическа подкрепа на учениците от етническите малцинства и за учениците, търсещи и получили международна закрила.

Цел на дейността:

Да бъдат създадени условия за подкрепа на учениците от етническите малцинства и тези в неравностойно положение чрез осигуряване на достъп специални грижи за психичното здраве и преодоляване на стреса и конфликтни ситуации. Да бъдат формирани позитивни социални нагласи и ценностни ориентации, превенция на негативни явления, които възпрепятстват интеграцията на учениците в образователната среда. Да се подпомогне пълноценно взаимодействие между учениците от етническите малцинства и факторите на обкръжаващата училищна среда.

По проекта са назначени 2-ма психолози на  трудови договори, като психологическата подкрепа се предоставя в образователна среда и в общността. Работата на психолозите включва:

-проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на учениците;

- психо-диагностична дейност – проучване на взаимоотношенията в паралелките, мотивацията на учениците за учебен труд;

- групова работа за развитие на социални умения у учениците; решаване на конфликтни и проблемни ситуации; умение за справяне с различни форми на насилие и дискриминация и др.

- посредничество при решаване на конфликти между деца, учители, родители и екипа на детската градина или училището.

Очаквани резултати:

Извършено проучване на психическото развитие на учениците, нагласите за учебна работа, диагностика на затрудненията в личностната и поведенческата сфера на общуване;

Превенция и ограничаване на конфликтите в образователната среда;

Осигурена психологическа подкрепа на ученици и родители;

Превантивна дейност по отношение на проблеми, свързани с рисковете за здравето на учениците, превенция на зависимости;

Индивидуално консултиране на ученици по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие.

Дейност 9. Насърчаване включването на родителите в училищния живот чрез прилагане на модел за родителско участие - родители училищни доброволци /помощници/ в организацията и провеждането на училищни дейности. Сформиране на групи за активни родители-доброволци в училище. Подготовка, организация и провеждане на специални събития в общността.

Цел на дейността:  Да се насърчи доброволчеството като форма на участие на родителите и включва:

провеждане на информационни дни в училищата – партньори по проекта за представяне на целите на доброволчеството, ролята родителите-доброволци в училище, условията за включване в дейността. Подборът ще бъде извършен от училищата –партньори по проекта с подкрепата и съдействието на Центъра за образователни програми и социални инициативи –ЦОПСИ. Родителите доброволци ще спомагат за социалното утвърждаване на училищата –партньори по проекта, при реализирането на дейности, които са насочени към укрепване на връзките на училището с общността.

Организиране и провеждане със съдействието на партньорските организации и на родителите-доброволци веднъж в 10-те училища-партньори по проекта на общо 20 специални събития в общността, различни интерактивни дейности, които възпитават  толерантността между етносите, образованието като ценност, редовното посещаване на учебни занимания и др.

Очаквани резултати:

Въведена форма на родителска активност.

Проведени 20 специални събития за по не по-малко от 120 участници - ученици и родители от различните етноси.

Насърчено позитивното общуване между представителите на училищните общности.

Екип по проекта:

Ръководител - Станчо Ставрев

Координатор – Добринка Ангелова

Технически сътрудник – Цветанка Алексиева

Счетоводител: Недка Желева

Телефони за връзка с екипа:

046/ 684-277 или 046/684 -225

Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г.

Проект  „Хоризонти " –чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
Банер