Покана за участие в осъществяване на обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа”
Вторник, 17 Октомври 2017г. 10:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

Община „Тунджа" отправя покана за съвместно осъществяване на обществени инициативи „Заедно с община „Тунджа" към:

ЮЛНСЦ - читалища, училищни и църковни настоятелства, младежки организации, спортни клубове  и други сдружения с нестопанска цел;

общински училища и детски градини;

търговски дружества, кооперации и други юридически лица;

неформални сдружения на граждани ( пенсионерски клубове и др.) чрез посочените по горе лица.

Цели на кампанията за обществените инициативи „Заедно с община „Тунджа":

да се насърчи и подкрепи участието на местната общност в 44-те населени места на община „Тунджа" за определяне и осъществяване на дейности от значение за съответното населено място;

да се реализират нови подходи на взаимодействие между Община „Тунджа" и местните общности в 44-те населени места на общината чрез нови модели на участие и развитие на общността;

да се обединят ресурси за осъществяване на инициативи с обществено значение чрез реализиране на партньорство  и  сътрудничество между местната власт, местните структури и организации, представителите на бизнеса и местните общности.

Тематични направления на обществените инициативите „Заедно с община „Тунджа":

- отдих, спорт и свободно време;

- околна среда и туризъм;

- историческа памет и културно наследство;

- неформално образование и нови компетенции.

Общи  насоки за осъществяване на сътрудничество и подкрепа на обществени инициативи

-  значимостта на инициативата за местната общност в конкретното населено място на общината;

участие на местната общност в идентифицирането и избора на тематичното направление на инициативата;

готовност за участие на местната общност в реализацията на инициативата;

наличие на местен капацитет и ресурси;

принос на инициативата за повишаване качеството на живот на общността като цяло и/или на определени групи хора;

механизъм за гарантиране на устойчивостта на инициативата.

Индикативната стойност на всяка отделна обществена инициатива в кампанията „Заедно с община „Тунджа" е до 3 000 лв.

Община „Тунджа" не предоставя директно финансови средства за реализиране на съвместните обществени инициативи в рамките на кампанията „Заедно с община „Тунджа".

Съгласно утвърдените Правила за подкрепа на обществени инициативи „Заедно с Тунджа", общината предлага и осигурява във връзка със съвместното осъществяване на обществените инициативи:

консултантска и експертна подкрепа за осъществяване на дейностите и инициативите;

подкрепа за провеждане на фондонабирателни кампании, за работа с доброволци, за работа с медии;

подкрепа чрез осигуряване на материали и консумативи, свързани с инициативите и дейностите;

публичност на дейностите и инициативите, подкрепа за привличане на нови партньори и съмишленици;

осигуряване на рекламни материали със знака на платформата „ С Тунджа в сърцето - рестарт".

Редът и условията за предоставяне на подкрепа от община „Тунджа" са разписани в Правила.

Предложенията за съвместните обществени инициативи се подават в деловодството на община „Тунджа"  текущо в срок до 15 декември 2017 година.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване /по образец/.

2. Количествена сметка, в която са описани разходите / по образец/.

Допълнителна информация и консултиране относно кандидатстване за подкрепа на обществени инициативи по кампанията „Заедно с община „Тунджа", може да получите чрез:

сайта на община „Тунджа";

фейсбук страница „С Тунджа в сърцето - рестарт";

разяснителни срещи и консултации, организирани от община „Тунджа".

За контакти и информация:

Станчо Димитров Ставрев

Заместник-кмет на община „Тунджа";

046/ 684 277; моб.тел: 0886 393 133;

Гергана Христова Ангелова

Младши експерт в отдел „Култура и други хуманитарни дейности";

046/ 684 313; моб.тел: 0888 139 105;

Виолетка Христова Томова

Младши специалист в отдел „Култура и други хуманитарни дейности";

046/ 684 323;  моб.тел: 0882 467 016;

 
Банер