Обява по Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила..." по проект „Хоризонти"
Четвъртък, 12 Октомври 2017г. 16:57ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

00

О Б Я В А

Във връзка с реализацията на Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие" – сформиране  и провеждане на допълнителни занимания в творчески ателиета „Журналист." по проект  „Хоризонти" – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" , Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила." на  Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., Община „Тунджа", област Ямбол в качеството си на бенефициент,

О  Б  Я  В Я В  А

Продължава процедура за кандидатстване, подбор и наемане на педагози – ръководители на „работилници за развитие" – творчески ателиета „Журналист"  с участието на ученици от различни етноси.

Свободни позиции за длъжността:

8 места за педагози – ръководители на „работилници за развитие" – творчески ателиета „Журналист";

I. Място на работа:

Дейността по проекта ще се реализира в два етапа.

През настоящия първи етап „Работилниците за развитие" – творчески ателиета „Журналист", ще бъдат сформирани по едно в посочените общинските училища-партньори по проекта, както следва:

1 ателие в Основно училище „ Христо Ботев", с. Ботево, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Св.Св. Кирил и Методий", с.Бояджик, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с. Веселиново, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий", с.Дражево, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Христо Ботев", с.Кукорево, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Роза, община „Тунджа";

1 ателие в Средно училище „ Св. Паисий Хилендарски", с.Скалица, община „Тунджа";

1 ателие в Основно училище „ Васил Левски", с.Тенево, община „Тунджа";

В „Работилниците за развитие" – творческо ателие „Журналист" ще участват поне 15 ученици от прогимназиален и гимназиален клас, като най-малко 20 на сто от учениците са от етническите малцинства, включително от ромски етнически произход.

Заниманията във всяко ателие ще се провеждат в рамките на 9 месеци или 34 учебни– общо 100 часа по програма и график, съгласувани с директора на съответното училище –партньор по проекта. Продукт на работата на творческото ателие „Журналист" ще бъде училищен вестник. Вестникът ще има 10 печатни издания за период от 18 месеца. В програмата на всяко творческо ателие следва да бъде планирано посещение на редакция и/ или ТВ-студио, както и среща с професионален журналист.

ІI. Кандидатите  трябва да отговарят на следните изисквания:

За длъжността „педагог – ръководител на „работилница за развитие" – творческо ателие „Журналист", във връзка с изпълнението на Дейност 5 „Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи и получили международна закрила. „Работилници за развитие" – сформиране  и провеждане на допълнителни занимания в творчески ателиета „Журналист."  по проект  „Хоризонти" – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип" , Договор № BG05M2OP001-3.002-0397 от 07.02.2017 г., финансиран по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" на  Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., могат да кандидатстват:

1.педагогически специалисти, работещи в общинските училища– партньори по проекта;

2.педагогически специалисти, работещи в системата на училищното образование на община «Тунджа»;

3. педагогически специалисти, извън  посочените в т.1 и т.2.

4. лица, притежаващи опит и/или професионална квалификация, свързани с програмното съдържание на творческото ателие;

Кандидатите по т.1-4, трябва да:

са физически лица, дееспособни граждани;

да се ползват с добро име;

да не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност;

да са мотивирани и имат нагласа за работа с ученици в неравностойно положение и с деца, за които официалният език не е майчин;

да не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на учениците;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

да не са лишени от правото да упражняват професия, свързана с дейността по проекта;

да притежават  умения за работа в екип;

На етап подаване на документи, кандидатите декларират, че в случай, че бъдат наети по проекта, и едновременно с това работят по сключен трудов договор с друг работодател, няма да бъдат нарушени изискванията на Кодекса на труда за непрекъсната междудневна и междуседмична почивка.

III. Необходими документи.

Кандидатите  представят следните документи:

- Заявление /Приложение №0397-1б/;

- Мотивационно писмо / Приложение №0397-2б - на бланка на проекта/

-Автобиография /Приложение №0397-3б/ и към нея копия на сертификати, удостоверения от преминати курсове и обучения;

- Тематична програма / Приложение № 0397-4б/

Декларация че, кандидатите не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност; не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на децата; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер  и  не са лишени от правото да упражняват професията учител или професията, свързана с дейността по проекта - Приложение №0397-5 б.

Кандидатите, които не работят в партньорските организации по проекта или в образователната система на община „Тунджа" следва да представят и документ/-и за завършено образование и професионална квалификация, релевантни за позицията за която кандидатстват.

Кандидатите вписват в заявлението предпочитанията си за работа с ученици в конкретно творческо ателие и училище.

ІV.Начин на провеждане на подбора:

Подборът на кандидатите за длъжността педагози – ръководители на „работилници за развитие" – творчески ателиета „Журналист" с участието на ученици от различни етноси, включва първичен подбор по документи и индивидуално събеседване с всеки от кандидатите.

V. Характер на работата - кратко описание на длъжността.

Целта на длъжността е да се насърчи културния диалог между учениците от различните етноси, между учениците и учителите, между учениците и общността  чрез участието в творческо ателие «Журналист». Творческите ателиета „журналист" ще предоставят възможност за изучаване на спецификата на журналистиката като средство за отразяване на училищния и обществения живот. Дейността ще предостави възможност на учениците да създадат печатно издание, чрез което да поставят теми, въпроси, да споделят своята позиция, да се запознаят с жанровата специфика на публицистичните текстове, да формират учения за създаване на публицистични материали; да разширяват социокултурните си контакти; да се запознаят с професията на журналиста.

VІ. Срок и място на подаване на документите

1. Документите за участие в подбора се подават лично, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч., в Центъра за административно обслужване на граждани (Деловодството) на Община Тунджа – гр. Ямбол, област Ямбол, пл." Освобождение" № 1, в срок до 18.10.2017 г.  вкл.

Лица за контакти:

Добринка Ангелова – координатор проект

тел. 046-684-225; моб.тел.0885-052-019

Цветанка Алексиева– технически сътрудник по проекта

тел. 046-684-212; моб.тел.0887-404-515;

Приложения към обявата:

1. Заявление /Приложение №0397-1б/;

2. Мотивационно писмо / Приложение №0397-2б - на бланка на проекта/;

3.Автобиография /Приложение №0397-3б/ и към нея копия на сертификати, удостоверения от преминати курсове и обучения;

4.Тематична учебна програма / Приложение № 0397-4б/;

5.Декларация че, кандидатите не извършват дейности, които имат религиозен, идеологически характер и са проява на нетолерантност; не страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат здравето и живота на учениците; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и не са лишени от правото да упражняват професията учител или професия, свързана с дейността по проекта- Приложение №0397-5б.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа"

 
Банер