Обява подбор на кадри - помощник готвач
Вторник, 05 Юни 2012г. 07:46ч.    PDF Печат Е-поща
Обяви и съобщения

На основание Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO00-5.1.02-0018-С0001, Схема за безвъзмездна финансова помощ ВG051РО001-5.1.02 „ Нови възможности" на Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. и във връзка с изпълнение на Дейност 4. Подбор на целевата група. Назначаване, обучение на персонал на социалното предприятие.", проект „ Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" - с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип"

 

ОБЯВЯВА:

Подбор на персонал - специалисти за работа в социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" - с. Победа, община „Тунджа" по проект „Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" - с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" и за подпомагане чрез наставничество интеграцията и реинтеграцията на целевите групи по проекта- лица на защитена заетост, за следната позиция / длъжност/:

Помощник-готвач - 1 работно място на пълно работно време на защитена заетост*.

1. Описание на длъжността

• извършва първична обработка на продуктите, предназначени за производство на отделните ястия;

• почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци, размразява месо или риба;

• регулира температурата на фурни, грилове, котлони и друго кухненско оборудване;

• тегли, измерва и смесва компонентите в съответствие с рецептите;

• поддържа производствената хигиена на работното място в съответствие с хигиенните и санитарни изисквания;

• спазва правилата за организация и безопасност на труда в кухнята на социалното предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" -с. Победа, община „Тунджа";

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността

2.1. Образование: средно

2.2. Квалификация: професионален курс за готвачи;

2.3. Допълнителни умения: Кандидатът за заемане на длъжността изпълнява своите задължения чрез организационни връзки и взаимодействие с готвача и с другия кухненски персонал на социалното предприятие за обществено хранене. Трябва да познава и прилага технологията за първична обработка на продуктите, хигиенно-санитарните изисквания за съхраняване на продуктите, нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана при работа в кухня.

3. Необходими документи, които кандидатите следва да представят:

• Документ за самоличност, който след справка, веднага се връща на лицето;

• Заявление до Кмета на Община „Тунджа", Бенефициент по проекта. / по образец на бланка на проекта/

• Автобиография – СV

• Документ/ и за придобито образование, специалност и квалификация -копия от дипломи, копия от други документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата;

• Документи, доказващи придобит трудов стаж и професионален опит;

• Документи, удостоверяващи, че лицето попада в една от допустимите целеви групи по схемата, посочени в т.4;

• Медицинско свидетелство за работа;

• Свидетелство за съдимост;

4. Допустими групи по схемата.

Допустими кандидати за длъжността на защитена заетост: помощник-готвач, са само лица от следните целеви групи, като това обстовятелство се доказва със съответен документ:

• Хора с трайни увреждания - експертно решение на ТЕЛК;

• Лица, изтърпели наказание лишаване от свобода - удостоверение / служебна бележка от мястото, където лицето е изтърпяло наказание лишаване от свобода;

• Самотни родители - удостоверение/ -я за раждане на детето/ децата, удостоверение за семейно положение или друг приложим документ, който може да удостовери обстоятелството;

• Многодетни майки - удостоверения за раждане на децата и удостоверение за родствени връзки;

• Лица от малцинствени етнически групи - необходимо е лицата да попълнят декларация, в която да самоопределят етническия си произход;

• Лица, напускащи специализирани институции - служебна бележка/ удостоверение от директора на съответната специализирана институция;

• Лица, страдащи от различни зависимости - медицински документ, удостоверяващ, че лицето страда от някакъв вид зависимост.

• Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане - служебна бележка/ удостоверение от дирекция „Бюро по труда", където е регистрирано лицето и служебна бележка / удостоверение от Дирекция „Социално подпомагане", в която/ в което да е посочено основанието за подпомагане.

Място на работа:

Социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж" -с. Победа, община „Тунджа"

Начин на провеждане на подбора: По документи и събеседване:

- разглеждане на заявленията и приложените документи от комисия, назначена със заповед на кмета на община „Тунджа";

- провеждане на събеседване /интервю/ с кандидатите;

Място за подаване на документи:

Община „Тунджа", гр. Ямбол, пл. „Освобождение" №1 - деловодството на общината,

Лица за контакт:

Силва Иванова – Ръководител на проекта: GSM: 0885 97- 40- 04

Добринка Ангелова - Технически сътрудник по проекта: 0885 -019-052

Срок за подаване на документите:

Всеки работен ден от 08:00 до 17:00 от 05.06. 2012 г. до 22.06. 2012 г.

Срок на валидност на договорите: 12 месеца от датата на назначаване

Ръководител проект

Приложение към Обявата: Заявление до Кмета на Община „Тунджа", Бенефициент по проекта.

*Защитена заетост: Заетост, която включва съпътстващи мерки, чиято цел е придобиване или възстановяване на трудови навици. Мерки включват подкрепа чрез наставничество в реална работна среда, мотивационни обучения, подкрепа за преход към реалния пазар на труда.

 
Банер