Проект: „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“, № BG06RDNP001-7.001-0019
Четвъртък, 22 Юли 2021г. 09:55ч.    PDF Печат Е-поща

Финансираща програма: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони"

Обща стойност на проекта: 1 087 405,78 лв.

Цели и очаквани резултати: Създаване на условия за устойчиво социално - икономическото развитие на община Тунджа, чрез подобряване състоянието и доизграждане на публичната инфраструктура.

Осигуряването на високо качество на публичната инфраструктура е предпоставка за стимулиране на инвестиционните процеси в общината, развитие на икономиката и осигуряване на заетост. Създаването на условие на устойчиво социално– икономическо развитие на района е възможност и условие за съхраняване на населението и населените места на територията на общината.

Основната цел на проектното предложение ще бъде постигната, чрез реализиране на следните конкретни цели:

1.Основен ремонт / рехабилитация на ул."Търговска" от о. т. 9 до о. т. 130 село Бояджик

- рехабилитация на 5 761,6 кв. м. улично платно;

- изграждане на 2 357,7 кв. м. тротоарни настилки;

2.Основен ремонт / рехабилитация на ул."Георги Дражев" от о. т. 22 до о. т. 132 село Веселиново

- рехабилитация на 5 899,6 кв. м. улично платно;

- изграждане на 1 587,6 кв. м. тротоарни настилки;

3.Изпълнение на инвестиционен проект „Изграждане на ул."Васил Левски" от о.т.190 до о.т.532, с. Роза", който включва дейности за изграждане на нови улично платно и тротоарни настилки.

- изграждане на 5 151 кв. м. улично платно;

- изграждане на 2 085 кв. м. тротоарни настилки;

Очаквани резултати:

1. Повишаване качеството на живот и работа за населението на общината.

2. Повишени възможностите за опазването на околната среда.

3. Повишени възможностите за достъпност и развитие на икономиката в общината.

Срок за изпълнение: 22.05.2019г. – 22.05.2022г.

 
Банер