Осемте основни училища са в списъка на средищните училища
Понеделник, 27 Април 2009г. 14:51ч.    PDF Печат Е-поща

Kukorevo  Община „Тунджа” е една от общините в страната с най – висок брой утвърдени средищни училища. С постановление № 84 от 6 април 2009 г. Министерският съвет прие списъка на средищните училища и финансовите правила за разходване на средствата за допълнителното им финансиране.

В списъка са включени осемте основни училища, предложени от общината и отговарящи на критериите за средищни с 993 броя ученици – ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица, ОУ „Христо Ботев” с. Ботево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бояджик, ОУ   „Христо Ботев” с. Кукорево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Веселиново, ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Роза, ОУ „Васил Левски” с. Тенево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дражево. На тези учебни заведения ще бъдат предоставени целево допълнителни средства извън единния разходен стандарт за издръжка на ученик за осигуряване на обучението на пътуващите ученици по два компонента. Освен целевите средства за транспортни разходи, с ПМС 84 се предоставят средства за целодневна организация на образователния процес и за столово хранене за пътуващи ученици от І до VІІІ клас в размер 474 лв. за едно дете за бюджетна година.

Общината очаква да получи допълнителни средства в размер на 222 306 лв., съобразно броя на пътуващите ученици, които в общината са 469. Това ще осигури допълнителни възможности да се обхванат всички ученици от осемте средищни училища в  целодневна организация на учебния ден, което ще подпомогне тяхната ефективна и пълноценна самоподготовка и участие в учебно-възпитателен процес. Община „Тунджа” въведе безплатно столово хранене за всички ученици в осемте срещни училища и втора закуска за учениците от двете начални училища при целодневна организация на образователния процес. Съвместно със Сдружението на директорите на учебно – възпитателни заведения са реализирани допълнителни механизми, насочени към осигуряването на целодневна организация на учебно – възпитателния процес и пълноценно ангажиране на свободното време на подрастващите посредством ресурса на извънкласните и извънучилищни дейности. С възможностите, които ПМС 84 предоставя, община „Тунджа” и учебните заведения на територията й ще получат изключително необходимата финансова подкрепа, която ще осигури по – пълноценното реализиране на последователната общинска политика в полза на подрастващите.

 
Банер