Половината от дневния ред на Общински съвет „Тунджа“ беше посветен на образованието
Четвъртък, 26 Август 2021г. 16:12ч.    Печат

DSC01927Три целодневни групи в община „Тунджа" да бъдат включени в списъка на защитените детски градини и защитените училища през учебната 2021-2022 г., гласуваха общинските съветници на заседанието днес. Предложенията са до Министерството на образованието и науката и касаят групата в с. Маломир и двете групи в с. Бояджик. Групата в Маломир беше предложена и да бъде включена и в списъка на средищните детски градини и училища.

Одобрена беше и числеността на персонала в детските градини, който беше завишен, защото през новата учебна година ще се разкрие полудневна група в с. Роза. Там има повече деца, които надхвърлят максималния капацитет на целодневната група и кметът Георги Георгиев пое ангажимент към родителите.

Одобрено беше и финансирането на паралелки под минималния брой в общинските училища и групите за занимания по интереси в Общинския център за изкуство и извънучилищна дейност – Кабиле.

Актуализиран беше и бюджетът на общината за второто тримесечие, като размерът му беше увеличен с допълнителни средства и трансфери общо с 932 816 лв. и достигна 23 516 163 лв.

Приета беше и дългосрочна програма за насърчаване ползването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Останалите точки от дневния ред бяха свързани с разпореждане с общинска собственост.