Община „Тунджа“ усилено изпълнява строителната програма за 2021 г.
Сряда, 07 Юли 2021г. 14:19ч.    PDF Печат Е-поща

00-01Изпълнението на строителната програма на община „Тунджа" за 2021 г. е в разгара си. Извършват се строително - монтажни дейности по обектите, финансирани от капиталова субсидия, бюджета на общината и средства, осигурени от европейски програми.

Извършват се финални дейности по основния ремонт на сградата и на отоплителната инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" в с. Бояджик. Обектът е на обща стойност 416 271 лв. и се финансира чрез проект по Програмата за развитие на селските райони.

Приключват строителните дейности по най-големия инфраструктурен проект по Програмата за развитие на селските райони - „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, община „Тунджа", който е на стойност 4 293 824 лв. Завършени са строително-монтажните работи по реконструкцията на главната водопроводна мрежа в селата Безмер и Роза. В с. Безмер са реконструирани 8162,60 м. от главните водопроводни клонове в т. ч. 280 бр. сградни водопроводни отклонения. Възстановена е асфалтовата настилка. В с. Роза са реконструирани 7487,88 м. от главните водопроводни клонове, в т. ч. 236 бр. сградни водопроводни отклонения, в момента се възстановява асфалтовата настилка. Все още се извършва реконструкция на водопровода в с. Ботево, в момента се изграждат сградни водопроводни отклонения, предстои реконструкция на напорния водоем, очаква се към края на месец юли да стартират дейности по възстановяване на настилките.

Приключени са ремонтите по сградите на кметствата в селата Скалица и Кабиле. Предстои да завърши процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за ремонт на сградата на кметството в с. Челник.

По линия на текущите ремонти са асфалтирани две улици в с. Кукорево и една в с. Дражево. Предстои изграждане на повдигната пешеходна пътека в с. Кабиле. Извършени са машинни и ръчни кърпежи на участъци от улици във селата Веселиново, Завой, Генерал Тошево и Скалица. Чакълирани са улици в селата Завой, Кукорево и Челник.

До дни ще започнат и строителните дейности по отводняване на ул. „Трети март", с. Завой, която е следващ етап от отводняването на селото.

Предстои да започне и изграждане на второстепенна улица към сепариращата инсталация на „Екобулпак" в землището на село Хаджидимитрово.

Част от обектите, финансирани със средства по Програмата за развитие на селските райони имат сключени договори за изпълнение, за които се очаква становище от последващ контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие". На такъв етап са проектите:

- „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа" – I етап" на стойност 288 043 лв.

- „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура в селата Безмер и Кукорево" на стойност 223 352 лв.

„Реконструкция и ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение - Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОбУ „Васил Левски", с. Тенево и Основен ремонт на детска градина, с. Крумово" на стойност 223 352 лв.

По проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа", с. Ботево; ул. „П. Волов" и ул. „Поп Андрей", с. Тенево се наложи да се обяви нова обществена поръчка за с. Ботево, защото при предишната не се яви участник в процедурата за избор на изпълнител. Стойността на финансирането е за 148 778 лв.

В процедури за избор на изпълнител са и останалите 9 обекта от капиталовата програма на община „Тунджа", която възлиза на 1 472 394 лв.

00-0200-0300-0400-0500-0600-0700-08

 
Банер