Светозар Грозев е новият председател на МИГ – Тунджа
Сряда, 26 Май 2021г. 14:31ч.    PDF Печат Е-поща

001Светозар Грозев беше избран за председател на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Тунджа" на проведеното на 25 май 2021 г. общо събрание.

Зам.-кметът на „Тунджа" беше определен за представител на общината в Управителния съвет на МИГ – Тунджа с решение на Общински съвет „Тунджа" от 27 април 2021 г.

Общото събрание на Сдружението първо освободи досегашния председател Станчо Ставрев, защото след избирането му за народен представител той няма право да участва в управителни съвети на сдружения с нестопанска цел.

Като представител на общината в общото събрание на МИГ – Тунджа, кметът Георги Георгиев изтъкна, че в огромна степен успехите на МИГ-а се дължат на досегашния председател Станчо Ставрев и изказа благодарност за работата му в Сдружението.

Той подчерта още, че за 10 години не е имало никога вмешателство в решенията на МИГ – Тунджа, защото изцяло е имал доверие на хората в Управителния съвет и на предходния председател.

Георги Георгиев изтъкна, че за да има още по-добро мнение за работата на МИГ – Тунджа трябва да се намери баланса в интересите между публичния, стопанския и неправителствения сектор. Той пожела успех на новия председател, увери го, че има пълното му доверие и го призова да следи внимателно за изпълнение на проектите по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-а.

Самият Светозар Грозев се представи за тези, които не го познават. Завършил е „Биология и химия" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Притежава магистърска степен по екология със специализация „Екологично моделиране и експертизи". Започва работа в община „Тунджа" през 1999 г., като е изпълнявал длъжностите експерт, началник отдел и директор на дирекция.

Специализирал е в Бургаския свободен университет – „Европейски административни практики (подготовка и управление на проекти)". Притежава допълнителна професионална квалификация - педагогическа правоспособност от Тракийски университет – гр. Стара Загора.

Участвал е в разработването и реализацията на проекти в областта на инженерната инфраструктура, опазване на околната среда и биоразнообразието.

Общото събрание прие и промените в одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Тунджа, защото срокът за продължителност на програмите за развитие на селските райони е удължен с 2 години до края на 2022 г., а срокът за извършване на плащания по тях – до края на 2025 г. С последното изменение на ПРСР 2014-2020 се осигуряват допълнителни средства за местните инициативни групи за подготовка на стратегии за следващия програмен период и за увеличаване на бюджетите на досегашните стратегии.

Увеличените средства за МИГ – Тунджа са 913 000 лв., като 799 000 от тях се разпределят по мерки, а 114 000 лв. са за текущи разходи и популяризиране на стратегии.

Мярката „Инвестиции в земеделски стопанства" се увеличава с 200 000 лв. и става общо 800 000 лв. Мярката „Инвестиции в неземеделски дейности" се увеличава с 99 000 лв. и става 599 000 лв. Мярката „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" се увеличава с 500 000 лв. и става 1,5 млн. лв., като се увеличава и максималният размер на общите допустими разходи от 400 000 евро на 700 000 евро.

На членовете на общото събрание беше предоставена и информация за изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа.

Сключени са общо 22 договора за одобрени проекти. По договорен финансов ресурс – 5 204 679,40 лв., което съставлява 68,81 % от общия бюджет на Стратегията за ВОМР, МИГ – Тунджа е на 4 място сред общо 63 МИГ-а в страната и на първо сред 25 МИГ-а от втория транш през 2018 г., когато беше одобрена нейната стратегия.

 
Банер