Интерактивни занимания за деца и родители в Общински център за иновации и детско развитие «Тунджа», с. Козарево
Петък, 14 Май 2021г. 15:56ч.    PDF Печат Е-поща

00-001Общинският център за иновации и детско развитие „Тунджа" с. Козарево е създаден по проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване" с Регистрационен номер на договора BG05M2OP001-3.014-0003-C01, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез водено от общностите местно развитие BG05M2OP001-3.014 „МИГ –Тунджа – мярка 3.9. „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места".

В красивата сграда на центъра, по чиято фасада са реализирани живописни платна с приказни мотиви и персонажи, деца и родители прекарват заедно с екипа на центъра пълноценно време в познавателни, творчески, спортни и занимателни дейности.

Младите педагози Пламена Димитрова и Стоян Петков и Руса Иванова, опитен помощник на учителите, организират интересни интерактивни занимания за децата и родителите, в които са включени образователни, социализиращи и възпитателни елементи, важни за периода на детството. Заниманията допринасят за формирането на положителни социални нагласи и подкрепят развитието на децата чрез пълноценното му взаимодействие с факторите на обкръжаващата го среда – семейна и общностна.

Центърът осигурява алтернативна среда за иновации и детско развитие, като предоставя обучителни, творчески, забавни, спортни и други активности за децата и техните родители не само от село Козарево, а и от всички населени места на общината. Достъпът до центъра е улеснен чрез осигурен организиран транспорт за деца и родители и от други населени места на територията на общината.

В съвместните образователни дейности и общностни инициативи участва и кмета на село Козарево, г-жа Теодора Тачева, която съдейства за развитието на центъра, като едно различно пространство за вдъхновение, което да приобщава децата, родителите и местните общности към ценностите на образованието.

00-00200-00300-00400-005

 
Банер