Кметът на община „Тунджа“ подписа договор по нов проект на Местната инициативна група
Петък, 07 Май 2021г. 12:44ч.    PDF Печат Е-поща

01-001На 7 май 2021 г. кметът на община „Тунджа" Георги Георгиев подписа административен договор за отпускане на финансова помощ с ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция, по нов проект на МИГ - Тунджа.

Проектът е по ОП „Програма за развитие на селските райони", приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)", Мярка 20 "Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ - Тунджа".

Проектното предложение е с наименование „Творческа резиденция „Тунджа" – маркетинг и популяризиране на местното наследство със средства на изкуството, фолклора и традициите" - BG06RDNP001-19.218 – 0004. Финансирането е в размер на 29 300 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение на дейностите е 6 месеца.

Във фокуса на проекта е изкуството на трима утвърдени автори - Георги Попов - Джон от с. Видинци, Иван Колев - Болярски от с. Болярско и проф. Иван Димов, както и колорита на местния фолклор, традиции, специфики и дадености. Чрез него ще популяризира във висока степен територията на МИГ - Тунджа и населените места, включени в състава на община „Тунджа".

Предвижда се провеждане на три пленера с участието на млади творци –

 „Причудливи форми и пространства. Иван Колев - Болярски и колорита на Тунджанската земя" в родното село на твореца - Болярско;

 „Човекът през призмата на Родното и в контекста на традициите. Георги Попов - Джон" в родното село на твореца - Видинци;

 „Светът на родното място като извор на вдъхновение. Проф. Иван Димов и споменът за Маломир" в родното село на твореца- Маломир.

Проектът ще завърши с мащабен заключителен уъркшоп „Арт СЕЛО" в село Стара река с участието на творци и самодейци от различни области.

 
Банер