Нови поректни предложения пред МИГ - Тунджа
Понеделник, 27 Юли 2020г. 15:10ч.    PDF Печат Е-поща

tundzha-municiaplity-newПрез изминалата седмица община „Тунджа" внесе две проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.218 - МИГ – Тунджа - Мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни".

Проектното предложение „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции на територията на МИГ-Тунджа. Подкрепа за дейността на народните читалища - потенциал за ревитализация на селските общности" е на стойност 29 108.23 лева и е насочено към народните читалища. Територията на МИГ „Тунджа", която съвпада с териториалния обхват на община „Тунджа". Реализацията на настоящото проектно предложение има за цел, чрез подкрепа за дейността на народните читалища, да подпомогне провеждането на местни празници, обичаи и традиции; да се популяризира местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа, което да бъде основа за ревитализация на местните общности. В рамките на проекта е предвидено закупуване на народни носии и разработването на 5 кулинарни маршрута и печатно издание „Кулинарни пътешествия по долината на Тунджа", който ще популяризира местното наследство, изделия и храни.

Второто проектно предложение „Създаване, развитие и популяризиране на регионална колективна марка на територията на МИГ-Тунджа, основана на местната идентичност" е на стойност 29 320.67 лева. По проекта се предвижда създаване на регионална колективна марка, основана на местната идентичност, обединяваща символно местното културно наследство, местните изделия и храни. Проектът ще включва дейности, свързани със сертифицирането на типични местни продукти и услуги и провеждане на специални промоционални и информационни кампании за популяризиране и утвърждаване на регионалната колективна марка, изготвяне и разпространение на Каталог на сертифицирани обекти и туристически атракции, създаване на две малки местни тържища за сертифицирани продукти в населени места на община „Тунджа". С реализирането на проекта ще бъде формулиран и приложен комплексен пълноценен интегриран механизъм за устойчиво развитие, в центъра на който са локалните специфики и дадености.