Проекти за заетост за 500 000 лева
Понеделник, 15 Юли 2019г. 16:17ч.    PDF Печат Е-поща
Актуални новини
tundzha-municiaplity-new

Проекти за заетост за 500 000 лева бяха внесени през изминалата седмица от община „Тунджа" и Сдружение с нестопанска цел „Читалища с бъдеще 2012". Проектните предложения са разработени по обявената процедура за подбор на проекти на МИГ Тунджа, по ОП РЧР- BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост".

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила" на ОП РЧР.

Проектното предложение „Читалища с бъдеще"- Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост в малките населени места" е на стойност 98 880,32 лева. То предвижда мотивационно обучение и последваща 12 месечна заетост на 10 лица, от които 5 на позиция „Чистач/хигиенист" и 5 „Работник озеленяване". Наетите лица ще бъдат ангажирани с поддръжката на народните читалища и прилежащите към тях обществени места в селата Безмер, Ботево, Генерал Инзово, Кукорево, Маломир, Окоп, Роза, Скалица, Тенево и Ханово.

Проектното предложение на община „Тунджа" - „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа" е на стойност 359 888,32 лева. Дейностите по проекта се фокусират върху предоставяне на интегрирани услуги за активно социално включване на 34 лица от силно уязвими групи чрез включването им в мотивационно обучение и обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова и последващо включване в заетост на длъжност "Общ работник" и "Работник, озеленител" в рамките на 10 месеца.

 
Банер