Пресконференция по проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще"
Сряда, 28 Октомври 2009г. 17:30ч.    PDF Печат Е-поща

t-28102009-3  На 28.10.2009 г. в община “Тунджа” се проведе пресконференция за отчитане напредъка на проект „Българското читалище – минало, настояще и бъдеще”, който е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

В нея участваха кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Мариета Сивкова, ръководител на проекта и екипа по проекта, Райна Джамбазова – представител на фирма ”Агроводинвест” ЕАД – Бургас, консултант за упражняване на строителен надзор и контрол по строителство при ремонт и обновяване на читалищата, медии.

На пресконференцията присъстваха и представители на фирмите, които ще изпълняват строително-ремонтните дейности: Николай Георгиев – собственик на фирма “АВС  Инженеринг-Н” ЕООД, Димитър Керемидчиев – представител на Консорциум между “Полисстрой” ЕООД и ЕТ “Орион – Ради Радев” и инж. Стоев – представител на фирма “Суперстрой- Инженеринг” ЕООД.

t-28102009-4В началото на пресконференцията кметът на общината Георги Георгиев сподели удовлетворението си, че въпреки възникналото забавяне, проектът вече реално стартира и през изминалата седмица започна предаването на обектите на фирмите.

Кметът подчерта значимостта на факта, че това са ямболски фирми, което не е никак маловажно на фона на икономическата криза. Предвидените и реализирани по проекта средства в значителна степен ще допринесат за развитие на икономиката, както на общината, така и на региона.

“Това е една и от целите на проектите, с които кандидатстваме – освен решаването на общински проблеми и да създаваме заетост на местната икономика и на местната работна сила. И аз искрено се надявам, че избраните фирми ще ползват работници от общината и от региона”, добави Георги Георгиев.

t-28102009-5Заместник-кметът на общината Мариета Сивкова, ръководител на проекта, представи основните параметри на проекта и напредъка до момента.  Договорената с Управляващият орган - МРРБ стойност е 5 871 591,11 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”. Продължителността му е 24 месеца. Крайният срок на изпълнение е 03.02. 2011 г.

Общата цел на проекта e  развитието на културната инфраструктура в община “Тунджа” и в частност - модернизирането на читалищата като основни културни институции в малките населени места. Това са 11 читалища, а именно:

Читалище “Виделина” - с. Кукорево

t-28102009-6Читалище „Просвета” - с. Тенево 

Читалище ”Светлина” - с. Безмер

Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Генерал Инзово

Читалище „Светлина” - с. Скалица

Читалище “Васил Левски” - с.Победа

Читалище “Мисъл” - с.Овчи кладенец

Читалище “Съгласие” - с. Крумово

Читалище “Напредък” - с. Голям манастир

Читалище „Н. Й. Вапцаров” - с. Савино

Читалище “Зора” - с. Межда.

Проектът е насочен към обновяване сградите на чрез подмяна на облицовките на вътрешните стени, изкърпване, шпакловане и боядисване с латекс, ремонт на санитарните възли, както и подобряване на енергийната им ефективност чрез топлоизолация и саниране на външните стени, подмяна на дограма, ремонтиране на покривните конструкции и подмяна на осветителните системи. Предвижда се осигуряване  достъпа на хора с увреждания до културните услуги на читалищата чрез изграждането на рампи при входовете на сградите за самостоятелно и безпрепятствено придвижване. Една от важните цели на проекта е приспособяването на сградите на читалищата към европейските стандарти за безопасна експлоатация чрез подмяна на съществуващите горими облицовки по вътрешните стени. Тези дейности ще спомогнат за подобряване условията за осъществяване на културни и социални дейности в читалищата, насочени към жителите на 11-те села - общо  9 250 души.

В резултат на проведените до момента процедури по ЗОП общата стойност на проекта е 4 749 871, 30 лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие”.

Разпределението на финансирането за СМР по лотове с ДДС:

За читалищата в селата Межда, Савино, Скалица, Ов.кладенец – 986 064, 01 лв.;

За читалищата в селата Тенево, Победа, Безмер –  1 779 433, 10  лв.;

За читалищата в селата Кукорево, Ген. Инзово, Крумово, Гол.манастир – 1 601 781,42 лв.;

Съгласно сключените вече договори, изпълнители на СМР по лотове са: за І-ви лот - “Суперстрой-Инженеринг” ЕООД, ІІ-ри лот -  Консорциум между ”Полисстрой” ЕООД и ЕТ ”Орион - Р. Радев” и за ІІІ-ти лот - “ АВС Инженеринг-Н “ ЕООД.

В изложението си, инж. Мариета Сивкова посочи и конкретните договорени стойности по обекти, които в резултат на проведените поръчки и сключените договори, са значително намалени. Финансирането на проекта ще се осъществи чрез ползване на кредит от фонд ФЛАГ в размер на 1 800 000 лв. Средствата ще бъдат усвоени през 2009 и 2010 г. на три транша, в зависимост от сроковете на плащанията по договорите с изпълнителите, съответно: І-ви транш на стойност 500 000 лв. в срок до 20.12.2009 г.; ІІ-ри транш на стойност 650 000 лв. в срок до 30.01.2010 г. и ІІІ-ти транш на стойност 650 000 лв. в срок до 30.03.2010 г. Срокът на погасяване е до 18 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване, без такса за предсрочно погасяване. Източници на погасяване на главницата са чрез плащания от  МРРБ, съгласно подписания Договор за безвъзмездна финансова помощ. Окончателното погасяване на кредита към фонд ФЛАГ е до 30.06.2011 г.

Ръководителят на проекта добави, че веднага след подписването на договора с МРРБ, са проведени информационни срещи  с жителите на 11-те села за представяне на проекта. Предстои през месец ноември да се проведат нови такива за представяне на фирмите и напредъка по проекта. Мариета Сивкова припомни, че е в ход и процедурата по доставката на озвучителна и осветителна техника. Вече са изработени и билбордовете.

До момента, на Междинното звено и на Управляващият орган, са представени три междинни доклада и финансови отчети.

В заключение, кметът Георги Георгиев сподели с журналистите, че община “Тунджа” е една от общините в България с най-много спечелени проекти, както по присъединителните фондове, така и по Оперативните програми, като общата им стойност е близо 34 500 млн лв. С одобрените проекти за ремонт на пет училища и две детски градини и за изграждането на два центъра за социални услуги, за които се чака финансиране, общият обем на разработените до момента проекти ще надхвърли 40 млн лв. Това е доказателство за изпълнение на поетия пред гражданите на общината ангажимент за подобряване условията на живот в населените места и по-добро решаване на техните проблеми.

 
Банер