Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Печат