Обявления по ЗУТ
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Подробен устройствен план – Працеларен план и инвестиционен проект за изграждане на „Сградно водпроводно отклонение" за УПИ II-10,92,93,52,33 в кв.3 по ПУП на с.Симеоново. Трасето тръгва от съществуващ уличен водопровод в ПИ 66456.10.51, преминава през ПИ 66456.10.51 и ПИ 66456.10.96, собственост на община „Тунджа" по КККР в землището на с.Симеоново, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на общински терен и поземлен имот №670, представляващ масивна стопанска сграда – цех в кв.64 по ПУП на с.Генерал Инзово, с цел отреждане на два урегулирани поземлени имота.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ: Подробен устройствен план – Працеларен план и инвестиционен проект за изграждане на подземен ел.кабел СрН 20 kV за ел. захранване на „Логистичен център" в УПИ VI 9.246 за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, представляващ ПИ 35028.9.246 по КККР в землището на с.Кабиле. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб №59 в ПИ 35028.9.134, преминава през ПИ 35028.9.134 и ПИ 35028.9.135, пасища, собственост на община „Тунджа" и ПИ 35028.9.136, селскостопански път, собственост на община „Тунджа" и стига до нов МТП и до ново ТЕПО в УПИ VI 9.246 за производствена и складова дейност, търговия, услуги и обитаване, представляващ ПИ 35028.9.246 по КККР в землището на с.Кабиле община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ХХIII-408,409 в кв.39 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" , като се раздсели на два урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0552/03.06.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот III494 в кв.68 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0515/28.05.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ХХIII-408,409 в кв.39 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" като се раздели на два урегулирани поземлени имота.

 


Страница 10 от 64
Банер