Обявления по ЗУТ
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот IX263 и урегулиран поземлен имот X262, в кв.50 по ПУП на с.Роза, с цел промяна на границата между двата урегулирани поземлени имота.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен комплексен проект със следното съдържание: Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 03229.28.218 и ПИ с идентификатор 03229.28.220 в Стопански двор по КККР на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в един урегулиран поземлен имот с отреждане „За производство, търговия, услуги и складова дейност" и инвестиционен проект „Склад – навес за съхранение на селскостопанска техника и продукция".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на ПИ 48787.15.51 по КККР, находящ се в землището на с. Могила, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за бензиностанция, газостанция, пълначно за туристически бутилки, ТИР паркинг и търговска сграда със заведение за бързо хранене и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот I-222 в кв.32 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" , като се раздсели на два урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадено Решение № 842 от 26.06.2019г. за разрешаване изработване на проект за Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 77030.2.7 с начин на трайно ползване нива, с площ 3.295 дка и на част от поземлен имот с идентификатор 77030.1.339 с начин на трайно ползване полски път, по КККР находящи се в местност „До село" в землището на с.Хаджидимитрово, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Уведомяваме Ви , че е издадена Заповед № РД-07-0583/12.06.2019г. за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти I-222 в кв.32 по ПУП на с.Кукорево, община „Тунджа" като се раздели на два урегулирани поземлени имота.

 


Страница 9 от 64
Банер