Обявления по ЗУТ
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0809/13.08.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I за производствени дейности /ексладиран пенополистирол и др./, търговия, услуги и складова дейност в кв.1 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол, като се увеличи площта на урегулирания поземлен имот, чрез изместване границите на изток и юг и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0874/04.09.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VII 117, УПИ VI 116, УПИ ХII 116 и УПИ ХI 116 в кв.24, по ПУП на с.Чарган, като вътрешните регулационни линии на УПИ VI116, УПИ ХII 116 и УПИ ХI 116 в кв.24, бъдат поставени в съответствие със съществуващата имотна граница на ПИ № 117 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти VII 117, VI 116, ХII 116 и ХI 116 по ПУП на с. Чарган, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0888/09.09.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ ХI 141.47 с идентификатор 56873.141.47 и ПИ с идентификатор 56873.141.41 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) находящи се в Стопански двор, на с.Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0807/13.08.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I152 в кв.24 по ПУП на с. Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени уличната регулация между о.т.74 и о.т. 73 в частта засягаща УПИ I152 в кв.24 по ПУП на с. Кукорево и да се определят линии на застрояване, съгласно приложена скоца предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0809/13.08.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I за производствени дейности /ексладиран пенополистирол и др./, търговия, услуги и складова дейност в кв.1 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол, като се увеличи площта на урегулирания поземлен имот, чрез изместване границите на изток и юг и се определят линии на застрояване.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за ПУП - План за регулация и застрояване на ПИ 68878.16.73 по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, като се обособи урегулиран поземлен имот I16.73 с отреждане „За жилищно застрояване" и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 7 от 64
Банер