Обявления по ЗУТ
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XII552, урегулиран поземлен имот XI553, урегулиран поземлен имот V557 и урегулиран поземлен имот IV558 в кв.48 по ПУП на с.Генерал Инзово, като се променят границите между урегулираните поземлени имота.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1132/29.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VII225, УПИ Х225, УПИ VI224, УПИ ХI224 и УПИ VIII227 в кв.32 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен на ПУП-ПП за обекти: „Реконструкция и почистване на р.Азмак от моста на пътя с.Кабиле - с.Жельо войвода до заустването и в р."Тунджа" и „Корекция на „Азмак дере" от моста на пътя с.Кабиле – с.Жельо войвода до с.Глуфишево", част от строеж/обект „Инженеринг-проучване, проектиране и изпълнение на СМР, свързани с предотвратяване от наводняване на околните земеделски земи и прилежащите съоръжения и насипи на ЛОТ 4 от АМ „Тракия", Ямбол - Карнобат от км. 276+200 до км. 325+280" за частта от трасето преминаващо през землището на с.Кабиле, землището на с.Хаджидимитрово и землището на с.Дражево, община „Тунджа", област Ямбол.

Подробният устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр.Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план:

- План за регулация на УПИ ХV45, УПИ XVIII46, УПИ XIII44, УПИ XXIII44 и УПИ ХIV44 в кв.4 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол.

- План за застрояване на УПИ ХV45 в кв.4 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1082/14.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XII552, урегулиран поземлен имот ХI553, урегулиран поземлен имот V557 и урегулиран поземлен имот IV558 в кв.48 по ПУП на с.Генерал Инзово, община „Тунджа", област Ямбол, като се променят регулационните граници между урегулираните поземлени имоти и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1048/09.10.2019г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I 6 за складова база за селскостопанска продукция, по ПУП - ПРЗ с идентификатор 80217.34.6 и поземлен имот с идентификатор 80217.30.97 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Чарган, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 5 от 64
Банер