Обявления по ЗУТ
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 35609.86.37 и поземлен имот с идентификатор 35609.86.38 в Стопански двор по КККР, находящи се в землището на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за складова база за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини, ремонтна работилница, колиен кантар и трафопост и се определят ограничителни линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1200/12.11.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VI114 и урегулиран поземлен имот XI114 в кв.17 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1178/05.11.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот VII385 в кв.42 по ПУП на с.Кабиле, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1111/23.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на урегулиран поземлен имот Х289 в кв.48 по ПУП на с.Роза, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПР, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-1168/04.11.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот Х549 в кв.69 по ПУП на с.Роза, като се раздели на два урегулирани поземлени имота, съгласно приложена скица-предложение за изменение на ПУП-ПР, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 35028.34.17, собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС в местност „Зайчи връх" по КККР в землището на с.Кабиле, без промяна предназначението на територията, за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструкутура към него – „Базова станция JAM0050.А000_Зайчи връх".

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 


Страница 4 от 64
Банер