Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:01ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ I56, УПИ II210 и УПИ ХI56 в кв.21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на ПИ №56 и ПИ №210, като се измести вътрешно регулационната линия между УПИ ХI56, УПИ II210 и УПИ III210 в кв.21 и като УПИ III210 в кв.21 се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Банер