Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:01ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД – 07- 0204/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на изменение на Подробния устройствен план:

- План за регулация на УПИ I56, УПИ II210 и УПИ ХI56 в кв.21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се приведат регулационните линии към съществуващите на място граници на ПИ №56 и ПИ №210, като се измести вътрешно регулационната линия между УПИ ХI56, УПИ II210 и УПИ III210 в кв.21 и като УПИ III210 в кв.21 се раздели на два самостоятелни урегулирани поземлени имота;

- План за застрояване на новообразуваните УПИ I56, УПИ II210, УПИ ХI56, УПИ III210 и УПИ ХII210,213 в кв. 21 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Банер