Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 10:00ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0210/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ IV 92 и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки в кв.13, по ПУП на с.Челник, като вътрешната регулационна линия между УПИ IV 92 и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки, бъде поставена в съответствие със съществуващата имотна граница на поземлен имот № 97 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти УПИ IV за съхранение на земеделска продукция, инвентар и обитаване и УПИ II 97,98 за търговия, складова дейност, производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки по ПУП на с. Челник, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер