Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:59ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0207/09.03.2020г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ ХII 107, УПИ ХIII 106, УПИ IV 101 и УПИ V 100 в кв.3, по ПУП на с.Победа, като вътрешните регулационни линии на УПИ ХII 107, УПИ ХIII 106, УПИ IV 101 и УПИ V 100 в кв.3, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти № 100 и № 101 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот ХII 106,107 по ПУП на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер