Обявление
Четвъртък, 19 Март 2020г. 09:58ч.    PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0205/09.03.2020г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - план за регулация на урегулиран поземлен имот XIII-за обитаване и КОО в кв.13 по ПУП на с.Кабиле, като се промени отреждането му за фотоволтаична централа, съгласно скица предложение, която е неразделна част от заповедта.

 
Банер