Обявление
Петък, 28 Февруари 2020г. 15:24ч.    PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0168/25.02.2020 г. за разрешаване изработване на изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ II 199,201 в кв.47 по ПУП на с.Дражево общ. „ Тунджа", обл. Ямбол,, като бъде разделен на два самостоятелни урегулирани поземлени имота II 199,201 и III 201 като отреждането не се променя.

 
Банер