Обявление
PDF Печат Е-поща

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, като се приведат регулационните линии на УПИ ХI163, УПИ X164 и УПИ V159,160 към съществуващите на място граници на ПИ №163, ПИ №164, ПИ №160 в кв.23 и за УПИ ХI163 в кв.23 се определят ограничителни линии на застрояване по ПУП на с. Колчево, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Банер