Обявление
Понеделник, 11 Ноември 2019г. 09:14ч.    Печат

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XII552, урегулиран поземлен имот XI553, урегулиран поземлен имот V557 и урегулиран поземлен имот IV558 в кв.48 по ПУП на с.Генерал Инзово, като се променят границите между урегулираните поземлени имота.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.