Обявление
Сряда, 30 Октомври 2019г. 14:39ч.    Печат

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1132/29.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VII225, УПИ Х225, УПИ VI224, УПИ ХI224 и УПИ VIII227 в кв.32 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.