Обявление
Понеделник, 14 Октомври 2019г. 14:30ч.    Печат

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1048/09.10.2019г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I 6 за складова база за селскостопанска продукция, по ПУП - ПРЗ с идентификатор 80217.34.6 и поземлен имот с идентификатор 80217.30.97 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Чарган, община „Тунджа", област Ямбол.