Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод от водопроводната мрежа на с.Кабиле и водопроводно отклонение до Монашеска обител на Манастир „Рождество Пресвета Богородица" в поземлен имот с идентификатор 35028.25.65 по КККР в землището на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод Еф100 от водопроводната мрежа на с.Кабиле, преминава през нова помпена станция в селото. След строителните граници на с. Кабиле, трасето на водопровода преминава през ПИ с идентификатори 35028.27.46, 35028.26.58, 35028.25.66 – територия на транспорта и достига до водомерна шахта разположена в ПИ с идентификатор 35028.25.65 по КККР в землището на с.Кабиле.

 
Банер