Обявление
PDF Печат Е-поща

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0987/25.09.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на УПИ I 2, УПИ ХIV 6, УПИ ХIII 7 и УПИ ХII 9 в кв.35 и изменение на уличната регулация между о.т.1 и о.т.7 по ПУП на с.Завой, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Банер