Обявление
Вторник, 08 Август 2017г. 15:56ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план - план за регулация и застояване на УПИ II331 и УПИ XIII333 в кв. 25, с отреждане за жилищно застрояване по ПУП на с. Веселиново, община „Тунджа". Целта на разработката е да се смени предназначението на имотите и да станат с отреждане „За търговия и жилищно застрояване".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.