Обявление
Вторник, 11 Юли 2017г. 17:24ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ ,че е изработен проект за изменение на план за подробен устройсвен план - план за регулация    на урегулирани поземлени имоти V-170 и XVI-171 в кв.20 по  ПУП  на с.Ханово, община „Тунджа", област Ямбол, с цел да се поставят вътрешно регулационните линии на поземлен имот №170 в съответствие със съществуващите граници с поземлен имот № 171