Обявление
Вторник, 11 Юли 2017г. 17:23ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване на поземлен имот № 40484.32.467 по  КК на с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, с цел образуване на УПИ II-32467 площадка за съхранение на селскостопанска продукция.

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" , стая 103  в сградата на общинската администрация, гр.Ямбол, пл. "Освобождение" № 1.