Обявления
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:48ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена  Заповед №РД-07-0543/05.06.2017г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, в обхват: проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение 1  kV  от улица от о.т. 24 до о.т.20 до поземлен имот №000105 в Стопански двор по КВС на з-ще с.Межда. община „Тунджа", област Ямбол.