Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:32ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0989/09.10.2018г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ III 70 и УПИ V 71 в кв.11, като бъдат обединени в един УПИ III 70,71 и отреждането не се променя, по ПУП на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:31ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0905/12.09.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот XXIII за фурна и урегулиран поземлен имот ХХIV в кв.28 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия в северозападната част между двата урегулирани поземлени имота и определят линии на застрояване.

 
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:31ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 01011/12.10.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 05308.29.46 по КККР, находящ се в землището на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол, като се определи линия на застрояване.

 
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:30ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0983/09.10.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на урегулиран поземлен имот XI163, урегулиран поземлен имот XII 164, урегулиран поземлен имот XIX 165 и урегулиран поземлен имот ХV 167, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №163, ПИ 164, ПИ 165 и ПИ №167 в кв.28 по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа",, област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:30ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0993/10.10.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 48101.127.3 в Стопански двор по КККР, находящ се в землището на с. Миладиновци, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за производствена, складова и сервизна дейност.

 
Обявление
Понеделник, 15 Октомври 2018г. 16:29ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0982/09.10.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на УПИ V477, УПИ VI478, VII478, УПИ VIII478 и УПИ IХ896 в кв.67, като се приведат регулационните им линии към съществуващите на място граници на ПИ №478, ПИ №896 и ПИ №477 в кв.67 по ПУП на с. Маломир.

 


Страница 1 от 36