Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 14 Октомври 2019г. 14:30ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 1048/09.10.2019г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I 6 за складова база за селскостопанска продукция, по ПУП - ПРЗ с идентификатор 80217.34.6 и поземлен имот с идентификатор 80217.30.97 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с.Чарган, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 14 Октомври 2019г. 14:29ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 1057/10.10.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 35609.86.37 и поземлен имот с идентификатор 35609.86.38 в Стопански двор по КККР, находящи се в землището на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане - за складова база за съхранение на селскостопанска продукция, селскостопански машини, ремонтна работилница, колиен кантар и трафопост и се определят ограничителни линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 09 Октомври 2019г. 15:02ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол съобщава, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод от водопроводната мрежа на с.Кабиле и водопроводно отклонение до Монашеска обител на Манастир „Рождество Пресвета Богородица" в поземлен имот с идентификатор 35028.25.65 по КККР в землището на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

Продължение...
 
Обявление
Сряда, 09 Октомври 2019г. 15:01ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0987/25.09.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на УПИ I 2, УПИ ХIV 6, УПИ ХIII 7 и УПИ ХII 9 в кв.35 и изменение на уличната регулация между о.т.1 и о.т.7 по ПУП на с.Завой, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 25 Септември 2019г. 13:57ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот I за производствени дейности /ексладиран пенополистирол и др./, търговия, услуги и складова дейност в кв.1 по ПУП на с. Могила, община „Тунджа", област Ямбол, като се увеличи площта на урегулирания поземлен имот, чрез изместване границите на изток и юг и се определят линии на застрояване.

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С" - стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 25 Септември 2019г. 13:56ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД – 07- 0980/24.09.2019г. на Кмета на община „Тунджа" гр. Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация на УПИ ХV45, УПИ XVIII46, УПИ XIII44, УПИ XXIII44 и УПИ ХIV44 в кв.4 по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол, като се приведат регулационните линии на УПИ ХV45, УПИ XVIII46, УПИ XIII44, УПИ XXIII44 и УПИ ХIV44 към съществуващите на място граници на ПИ №45, ПИ №46, ПИ №44 в кв.4 и за УПИ ХV45 в кв.4 се определят линии на застрояване, съгласно приложена скица предложение за изменение на ПУП – ПРЗ, която е неразделна част от заповедта.

 


Страница 1 от 59
Банер