Обявления по ЗУТ
Обявление
Сряда, 16 Август 2017г. 09:34ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0809/11.08.2017г. за разрешаване изработване на проект за изменение на изменение на ПУП – ПРЗ /План за регулация и застрояване/ на урегулиран поземлен имот II127 с отреждане „За жилищно застрояване" в кв. 16 по ПУП на с. Козарево, община „Тунджа", област Ямбол, като отреждането се променя и става "За къща за гости".

 
Обявление
Сряда, 16 Август 2017г. 09:33ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0810/11.08.2017г. за разрешаване изработване на проект за изменение на изменение на ПУП – План за застрояване на урегулиран поземлен имот I169 с отреждане „За жилищно застрояване" в кв. 18 по ПУП на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол, като отреждането не се променя.

 
Обявление
Вторник, 15 Август 2017г. 15:04ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава, че е издадена  Заповед №РД-07-0817/14.08.2017г. за разрешаване изработване проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  на урегулиран поземлен имот ХI-458 в кв.62 по  ПУП  на с.Ханово, община „Тунджа", област Ямбол, с цел разделянето му на два урегулирани поземлени имота.

 
Обявление
Вторник, 15 Август 2017г. 15:03ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД-07-0811/11.08.2017г. за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ V134 и УПИ VI134 с отреждане „За ниско етажно жилищно строителство" в кв. 5 и улица от о.т.24 до о.т.16 източно от УПИ V134 и УПИ VI134 по ПУП на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол, като се обединят в едно УПИ V134, отреждането не се променя и остава "За ниско етажно жилищно строителство". Регулационната линия на новообразувания урегулиран поземлен имот в източната част се измества по съществуващи кадастрални граници. С разработката се премахва участък от улица в обхват от о.т. 24 до о.т. 16.

 
Обявление
Вторник, 15 Август 2017г. 15:02ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застояване на УПИ IV82 с начин на трайно ползване: за гъбарник, с площ 14,601 дка в местност „Чифлика" по КВС на землище с. Хаджидимитрово, община „Тунджа", с цел да се обособи УПИ IV82 с отреждане за „За гъбарник и цех за метални изделия" в масив 24 по КВС на с. Хаджидимитрово, община „Тунджа", област Ямбол

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 08 Август 2017г. 15:56ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план - план за регулация и застояване на УПИ II331 и УПИ XIII333 в кв. 25, с отреждане за жилищно застрояване по ПУП на с. Веселиново, община „Тунджа". Целта на разработката е да се смени предназначението на имотите и да станат с отреждане „За търговия и жилищно застрояване".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 1 от 5