Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 20 Юни 2017г. 14:28ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"-Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за трасе на подземен кабел Ср 20 KV от ЖР 8 извод „Инзово", находящо се в поземлен имот № 000280,  път IV клас, общинска публична собственост, през поземлен имот № 000249, полски път общинска публична собственост и поземлен имот № 000315 път IV клас, общинска публична собственост до поземлен имот № 000562, по КВС на землище с. Тенево, община "Тунджа".

Проектът е на разположение на заинтересуваните лица в дирекция "ТУСЕ"  в сградата на общинската администрация, гр. Ямбол, пл. "Освобождение" № 1, стая 103.

 
Обявления
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:48ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена  Заповед №РД-07-0543/05.06.2017г. за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, в обхват: проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и инвестиционен проект за трасе на подземна кабелна линия ниско напрежение 1  kV  от улица от о.т. 24 до о.т.20 до поземлен имот №000105 в Стопански двор по КВС на з-ще с.Межда. община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:47ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І-52 и поземлени имоти №036053 и №036054 по КВС на з-ще с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:47ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на  Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І и ІІІ в кв.56 по ПУП  на с.Роза, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:46ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол  съобщава на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, че е изработен  проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за  поземлен имот № 001174 в масив 1 по КВС на з-ще с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, който се преотрежда за гробищен парк.

 
Обявление
Вторник, 13 Юни 2017г. 15:45ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр. Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план /план за регулация/ на урегулиран поземлен имот IV187 с отреждане „За жилищни нужди" в кв. 35  по ПУП на с.Чарган, община „Тунджа", област Ямбол, като се разделя на две самостоятелни УПИ IV187 и УПИ ХIХ187, като отреждането не се променя и остава "За жилищни нужди".

Проекта е на разположение на заинтересуваните лица в отдел "АТО и С"  -  стая №103 на І-етаж в община „Тунджа" гр. Ямбол.

 


Страница 1 от 2