Обявления по ЗУТ
Обявление
Понеделник, 18 Юни 2018г. 08:07ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0608/07.06.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за УПИ VIII344 и УПИ VII345, като се приведат регулационните им линии към съществуващите граници на ПИ №344 в кв.49 по ПУП на с.Ботево, община „Тунджа", област Ямбол, на основание § 8 от ПР на ЗУТ.

 
Обявление
Понеделник, 18 Юни 2018г. 08:06ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот III463, като се приведат регулационните му линии към съществуващите на място граници към ПИ №451, ПИ №452 и ПИ №465 в кв.62 по ПУП на с.Окоп, община „Тунджа", област Ямбол.

Проекта за подробен устройствен план е на разположение на заинтересуваните лица в отдел"АТО и С" на общината.

 
Обявление
Понеделник, 18 Юни 2018г. 08:06ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07- 610/07.06.2018г. за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и инвестиционен проект за изграждане на „Оптичен кабел". Трасето е с обща дължина 3971.10м, от които 2177.50м през поземлени имоти със съответни идентификатори 35609.45.194, 35609.14.236, 35609.14.341, 35609.15.341, представляващи полски път - общинска публична собственост и 35609.15.242 представляващ пасище, мера - общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Калчево, община „Тунджа", област Ямбол и трасе с дължина 1793.60м. през поземлени имоти със съответни идентификатори 56873.10.2, представляващ пасище, мера – общинска публична собственост, 56873.26.171, 56873.25.1, 56873.11.2, 56873.13.8, представляващи полски път - общинска публична собственост и 56873.24.344, представляващ дере – общинска публична собственост по КККР, находящи се в землището на с. Победа, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Понеделник, 18 Юни 2018г. 08:05ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07- 0611/07.06.2018г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, като за урегулиран поземлен имот XI327 в кв.45 по ПУП на с. Болярско, община „Тунджа", област Ямбол се смени отреждането на „За дом за социални услуги" и се определят ограничителни линии на застрояване.

 
Обявление
Понеделник, 18 Юни 2018г. 08:05ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07- 0613/07.06.2018г. за одобряване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ VIII153 и УПИ IX153 в кв. 15 по ПУП на с. Безмер, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, като от УПИ VIII153 се предадат 185м2 към УПИ IX153.

 
Обявление
Сряда, 06 Юни 2018г. 10:48ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07- 0597/04.06.2018г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване, като се обособи урегулиран поземлен имот с отреждане „За производствена, складова и търговска дейност" за поземлен имот с идентификатор 68878.9.49 в Стопански двор по КККР, находящ се в землището на с. Стара река, община „Тунджа", област Ямбол.

 


Страница 1 от 28