Обявления по ЗУТ
Обявление
Вторник, 31 Юли 2018г. 20:16ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0761/24.07.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ IV445 за автосервиз, представляващ поземлен имот с идентификатор 40484.32.445 по КККР на з-ще с.Кукорево, община „Тунджа", област Ямбол, като се промени отреждането „за административна, търговска и обслужваща дейност", съгласно приложен проект–предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Вторник, 31 Юли 2018г. 20:15ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр.Ямбол ви съобщава, че е издадена Заповед № РД - 07 - 0762/24.07.2018г. за разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ Х 70 и УПИ ХХII 70, в кв.10 по ПУП на с.Веселиново, като вътрешните регулационни линии на УПИ Х 70 и УПИ ХХII 70, в кв.10, бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 67 и ПИ № 71 и се определят ограничителни линии на застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот Х 70 за автоуслуги, търговия и обитаване по ПУП на с. Веселиново, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Сряда, 25 Юли 2018г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД-07-0715/10.07.2018г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот Iобщ в кв.20а по ПУП на с. Крумово, община „Тунджа", област Ямбол, като се смени отреждането на имота и стане „За съхранение, преработка на селскостопанска продукция" и се определят ограничителни линии на застрояване.

 
Обявление
Сряда, 25 Юли 2018г. 07:09ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0758/23.07.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за УПИ I232, II232 и X232 в кв.44 по ПУП на с.Меден кладенец, община „Тунджа", област Ямбол, съгласно приложената скица –предложение, неразделна част от заповедта.

 
Обявление
Сряда, 25 Юли 2018г. 07:08ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община "Тунджа"- гр.Ямбол на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед №РД-07-0744/17.07.2018г. на Кмета на община „Тунджа" гр.Ямбол за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробния устройствен план - План за регулация за УПИ I318 и се приведат регулационните линии към съществуващите граници на ПИ №318 и ПИ №319 в кв.39 по ПУП на с.Кабиле, община „Тунджа", област Ямбол.

 
Обявление
Вторник, 17 Юли 2018г. 13:54ч.    PDF Печат Е-поща
Обявления по чл. 128, чл.129, чл.134 от ЗУТ

Община „Тунджа" гр. Ямбол ви съобщава, че е Заповед № РД-07-0723/12.07.2018г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на урегулиран поземлен имот IV56 за фурна и урегулиран поземлен имот VIII56 в кв.16 по ПУП на с. Видинци, община „Тунджа", област Ямбол, като се измести вътрешно регулационната линия между двата урегулирани поземлени имота, като от УПИ IV56 за фурна се предадат 356м2 към УПИ VIII56 и се смени отреждането на УПИ IV56 за фурна , като стане „за жилищно строителство".

 


Страница 1 от 31