Административен указател
PDF Печат Е-поща
Общинска администрация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ "ТУНДЖА
Председател на ОбС Георги Петров Георгиев 203 223 ф.661582 884301374
Младши експерт ОбС Петя Петкова Димитрова 203 318 884301364
ОБЩИНА "ТУНДЖА"
Кмет на община Георги Стоянов Георгиев 201 330 661588 886737966
Заместник кмет Георги Динков Чалъков 202 257 661567 884301362
Заместник кмет Станчо Димитров Ставрев 204 277 661570 886393133
Заместник кмет Ели Йорданова Василева 408 246 661586 887660787
Секретар на община Андон Георгиев Кръстев 204 304 661587 889625819
Главен архитект Димитър Александров Бъчваров 207 269 887404540
Младши експерт-предварителен контрол Лиляна Емилова Миланова 409 231
Ръководител "Звено вътрешен одит" Таня Иванова Димитрова 414 345 661545 889619939
Юрист Елена Димитрова Иванова 208 229 887404535
Юрист Васил Николов 34/ 3 ет. 312
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция  "Човешки ресурси и ГРАО"
Директор на дирекция Елка Стоянова Гьорина 304 320 889113332
Главен експерт Иванка Георгиева Георгиева 305 301 887107377
Главен експерт Петя Димитрова Генова 201 328 661566 887107471
Старши експерт Койна Георгиева Господинова 413 206 887404541
Младши екперт Ваня Георгиева Георгиева 413 206 884470441
Младши експерт Виолета Йорданова Йорданова 305 301 882467012
Архивист Таня Андонова Хаджидимитрова 315 882467027
Деловодител Нейка Славова Кожухарова АЦ 209
Технически сътрудник Красимира Ангелова Радева АЦ 209
Техн. изпълнител-информация Веселина Добрева Богданова 101 380
Техн. изпълнител-информация Тонка Бинева Георгиева 101 380
Дирекция  "Бюджет и счетоводство"
Директор на дирекция Светла Тодорова Стоянова 404 201 887528252
Отдел "Бюджет"
Началник отдел Стефан Панайотов Стефанов 410 203
Главен експерт Недка Косева Андреева 409 231 661579 889525290
Главен експерт Стоянка Димитрова Бончева 410 203
Главен експерт Силвия Иванова Атанасова 410 203
Отдел "Счетоводство"
Главен счетоводител, той и началник отдел Недка Колева Желева 406 202 887736415
Старши счетоводител Жанета Лукова Юрукова-Железчева 404 201
Главен специалист Катя Тончева Георгиева 407 218
Главен специалист Донка Колева Иванова 407 218
Счетоводител Мария Иванова Тенева 407 207
Счетоводител Камелия Георгиева Георгиева 403 244
Технически сътрудник Николина Божинова Борисова 403 244
Отдел "Стопанска политика и общинска собственост"
Началник отдел Юлия Кирилова Господинова 307 303 885222334
Главен експерт Лора Алекова Каламерова 308 - А 340 885044664
Младши експерт Стоянка Кръстева Георгиева 308 - А 340 887404550
Младши експерт Дарина Вълчева Вълчева 307 303  884301372
Главен специалист Йорданка Стоянова Кръстева 306 302 887404566
Технически сътрудник"ПВЗ" Валя Димова Димирева 34/ 3 ет. 312 885595950
Дирекция  "Местни данъци и такси"
Директор на дирекция Стоянка Христакиева Кънева 301 317 888607063
Главен инспектор Анжелика Николаева Ляхович 311 307 8.88E+08
Инспектор Руси Косев Русев 311 307
Главен инспектор Атанаска Петрова Иванова 312 308
Главен инспектор, той и публичен изпълнител Анелия Златкова Маринова 312 308 889355535
Инспектор Надя Николаева Велкова 312 308
Старши счетоводител Недялка Иванова Енева 310 306 8.87E+08
Счетоводител-оперативен Минка Ганева Челебиева 310 306
Гл. касиер Надя Димитрова Христова 310 306
Касиер Драган Христов Драганов АЦ 222
Технически сътрудник Митко Динев Пеев АЦ 222
Дежурен инспектор АЦ 221
Дирекция  "Обществени поръчки"
Директор на дирекция Галина Миткова Иванова 401 204 888181133
Старши юристконсулт Златина Петрова Юзбашиева 309 305
Старши юристконсулт Димитър Минков Димитров 309 305 889727230
Главен експерт Николай Динков Михайлов 402 205 887404560
Младши експерт Петя Евгениева Генева 309 305 884737390
Дирекция"Териториално устройство, строителство и екология"
Директор на дирекция Ангелина Тонева Танева 205 250 661583 886397133
Отдел "АТО и строителство"
Началник отдел Пламен Николаев Тодоров 104 315 666853 888464899
Младши експерт Христо Петков Георгиев 309 315 884718078
Гл.специалист"Строителство" Пламен Иванов Панчев 104 315 886393215
Гл.специалист "Строителство" Надка Николова Димитрова 104 315 886393143
Гл.специалист " АТО" Атанас Димов Трънков 103 210 887718800
Гл.специалист "АТО" Йордан Панчев Христов 103 210 882467003
Гл.специалист "АТО" Станка Стоева Димитрова 103 210 882467002
Отдел "Териториално развитие и екология"
Началник отдел Светозар Стойчев Грозев 104 315 885019177
Старши експерт Петя Динкова Ангелова 103 210 882467001
Старши експерт Павел Георгиев Георгиев 104 315 882752559
Младши експерт Таня Тенева Тенева 104 315 887667931
Технически сътрудник Стоян Митев Петров 105 326 889618461
Дейност "Други дейности по вътрешна сигурност"
Секретар МКБППМН Цветанка Вълкова Алексиева 204 212 887404515
Дирекция "Хуманитарни дейности"
Директор на дирекция Димитър Йорданов Димитров 318 344 888467331
Отдел "Култура и други хуманитарни дейности"
Началник отдел Татяна Радева Стоянова 316 316 884470442
Главен експерт Йордан Николаев Колев 316 316 887222537
Младши експерт Петя Стоянова Петкова 317 323
Младежки медиатор и ВО Виолетка Христова Томова 317 323 882467016
Старши експерт Пламена Савова Димитрова 319 313
Счетоводител Красимира Иванова Иванова 407 218
Оперативен счетоводител Цанка Димова Димитрова 417 216 8.96E+08
Оперативен счетоводител Илияна Кирова Христова 417 216
Отдел "Социални услуги"
Началник отдел Силва Стоянова Иванова 313 319 885974004
Младши експерт Ивайло Георгиев Кьосев 313 319 886966618
Оперативен счетоводител Иванка Христова Иванова 416 226 887404525
Касиер в счетоводство Веска Славова Димова 416 226 887404521
Отдел "Образование и предучилищна подготовка"
Началник отдел Добринка Станчева Ангелова 411 225 885019052
Старши счетоводител Радка Милева Мишева 403 244 885005924
Касиер в счетоводство Тихомира Руменова Проданова 403 244 887552955
Главен експерт Веселина Йовчева Йовчева 411 225 886301113
Главен специалист Ваня Колева Желева 415 353 661563 889388012
Дейност "Други дейности в образованието"
Старши счетоводител Диана Недкова Кънчева 407 207
Дирекция "Други дейности по икономиката"
Директор на дирекция
Дейност "Други дейности по икономиката"
Началник отдел Антон Русев Панев 412-А 356 887644488
Главен счетоводител Иванка Алексиева Господинова 412 213 887404516
Счетоводител Ангел Генчев Димитров 412 213 884283050
Счетоводител Виолета Енчева Илиева 412 213
Касиер Росица Трифонова Петрова АЦ 227
Младши експерт Иван Георгиев Георгиев 105 326
Огняр Димитър Вълканов Георгиев 101 217
Домакин Янка Димитрова Димитрова 206 236 889275846
Монтьор и шофьор Пламен Георгиев Господинов Гараж 882467026
Шофьор Константин Тодоров Славов 885505887
Шофьор Иван Янакиев Илчев 885044787
Шофьор Иван Кънчев Иванов 885018913
Шофьор Петър Георгиев Петров 887710389
Шофьор Димитър Делев Динев 886549440
Звено "Други дейности по селско и горско стопанство"
Ръководител звено Николай Колев Делев 306 302 886531010
мл. спец. "Помощник леснич Андон Иванов Андонов 306 302 889513351
мл. спец. "Помощник леснич Марин Атанасов Колев 306 302 887404543
Дейност"Други дейности БКС"
Ръководител звено БКС Светослав Русев Стоев 895416390
Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"
Началник отдел Владимир Георгиев Стоев 209 322 886112250
Завеждащ регистратура за КИ Янка Димитрова Димитрова 210 321 889275846
Дежурен ОбСС "Тунджа" Петър Петров 302 219 0887499767661585;факс 661585
Дежурен ОбСС "Тунджа" Злати Златев 302
Дежурен ОбСС "Тунджа" Весел Гьорин 302
Дежурен ОбСС "Тунджа" Калоян Недев 302
Дежурен ОбСС "Тунджа" Иванка Великова 302
Отдел " Областен военен отдел"
Старши експерт ОВО за община "Тунджа" Валентин Георгиев Велев 661577 884301345
Фолклорен ансамбъл "Тунджа"
Директор Мая Пенева Тодорова 887404517
Дом стари хора - " Христо Ботев"с. Болярско
Директор Таня Джеджева ДСХ 04710/ 2234 884283020
Социален работник - ДСХ Таня Иванова ДСХ 04710/2234
Социален работник - ДСП Калина Иванова ДСХ 886393198
Център за социалнарехабилитация и интеграция
Социален работник Силвия Христова Кирова 884929277
Дневен Център за стари хора с. Скалица
Ръководител звено Иванка Паскова Иванезова-Енчева ДЦСХ 885414139
Дневен Център за стари хора с. Генерал Инзово
Социален работник Златка Стефанова Димитрова ДЦСХ 885350366
Общински център заизкуство и извънучилищна дейност - Кабиле
Директор Антония Любомир Котева ОЦИИД 884301303
Последна промяна ( Сряда, 27 Юли 2016г. 14:57ч. )