Административен указател
PDF Печат Е-поща
Общинска администрация

 

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Кмет на община

Георги Стоянов Георгиев

201

330

661588

0886737966

Главен експерт "Протокол"

Петя Димитрова Генова

201

328

661566

0887107471

Заместник кмет

Георги Динков Чалъков

202

257

661567

0882467018

Заместник кмет

Станчо Димитров Ставрев

204

277

661570

0886393133

Заместник кмет

Ели Йорданова Василева

408

246

661586

0887660787

Секретар на община

Андон Георгиев Кръстев

204

304

661587

0889625819

Главен архитект

Димитър Александров Бъчваров

207

269

0887404540

Младши експерт Предварителен к-л по ЕС

Лиляна Емилова Миланова

409

231

661579

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Иванова Димитрова

414

345

661545

0889619939

Секретар МКБППМН

Цветанка Вълкова Алексиева

204

212

0887404515

Юрист

Елена  Димитрова Иванова

208

229

0887404535

Юрист

Васил Николов

34/ 3 ет.

312

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

Директор

Елка Стоянова Гьорина

305

320

0889113332

Главен експерт

Иванка Георгиева Георгиева

305

301

0887107377

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Виолета Йорданова Йорданова

413

206

0882467012

Младши екперт "ЛБД"

Ваня Георгиева Георгиева

413

206

0884470441

Архивист

Таня Андонова Хаджидимитрова

315

0882467027

Деловодител

Гергана Дианова Димитрова

АЦ

209

Технически сътрудник

Красимира Ангелова Радева

АЦ

209

Техн. изпълнител Информация

Веселина Добрева Богданова

Информ.

380

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"

Директор

Галина Миткова Иванова

309

305

0888181133

Младши експерт

Петя Евгениева Генева

309

305

0884737390

Старши юрисконсулт

Златина Петрова Юзбашиева

309

305

Старши юрисконсулт

Димитър Минков Димитров

309

305

0889727230

Главен експерт ИТ

Радостина Петрова Делева

309

305

0882592892

Младши експерт

Таня Иванова Петрова

309

305

Старши експерт

Мариета Красимирова Зафирова

309

305

Главен експерт

Николай Динков Михайлов

402

205

0887404560

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

Директор

Светла Тодорова Стоянова

404

201

0887528252

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Панайотов Стефанов

410

203

Главен счетоводител

Недка Колева Желева

406

202

0887736415

Главен експерт "Заплащане"

Недка Косева Андреева

409

231

661579

0889525290

Старши счетоводител

Жанета Лукова Юрукова

404

201

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Димитрова Бончева

410

203

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Иванова Атанасова

410

203

Счетоводител

Красимира Иванова Иванова

407

218

Главен специалист

Катя Тончева Георгиева

407

218

Главен специалист

Донка Колева Иванова

407

218

Счетоводител

Камелия Георгиева Георгиева

403

244

Технически сътрудник

Николина Божинова Борисова

403

244

Старши счетоводител

Диана Недкова Кънчева

405

207

0886495050

Счетоводител

Николай Йовчев Начев

405

207

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на Дирекция "ТУСЕ"

Ангелина Тонева Танева

205

250

661583

0886397133

отдел "АТО и строителство"

Началник отдел

Пламен Николаев Тодоров

104

315

666853

0888464899

Гл.специалист "Строителство"

Надка Николова Димитрова

104

315

0886393143

Младши експерт

Христо Петков Георгиев

309

315

0884718078

Гл.специалист " АТО"

Атанас Димов Трънков

103

210

0887718800

Гл.специалист "АТО"

Йордан Панчев Христов

103

210

0882467003

Гл.специалист "АТО"

Станка Стоева Димитрова

103

210

0882467002

отдел "Териториално развитие и екология"

Началник отдел

Светозар Стойчев Грозев

104

315

0885019177

Старши експерт

Павел Георгиев Георгиев

104

315

0882752559

Младши експерт

Таня Тенева Тенева

104

315

0887667931

Техник еколог

Стоян Митев Петров

105

326

0889618461

отдел "Стопанска политика и общинска собственост"

Началник отдел

Юлия Кирилова Господинова

307

303

0885222334

Главен специалист

Йорданка Стоянова Кръстева

306

302

0887404566

Младши експерт

Дарина Вълчева Вълчева

307

303

0884301372

Главен експерт

Лора Алекова Каламерова

308 - А

340

0885044664

Младши експерт"РСС"

Стоянка Кръстева Георгиева

308 - А

340

0887404550

Домакин

Янка Димитрова Димитрова

206

236

0889275846

Технически сътрудник "ПВЗ"

Валя Димова Димирева

34/ 3 ет.

312

0885595950

звено "Други дейности по селско и горско стопанство"

Ръководител звено

Николай Колев Делев

306

302

0886531010

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Иванов Андонов

306

302

0889513351

мл. спец. "Помощник лесничей"

Марин Атанасов Колев

306

302

0887404543

ДИРЕКЦИЯ "Местни данъци и такси"

Директор

Стоянка Христакиева Кънева

301

317

0888607063

Главен инспектор

Анжелика Николаева Ляхович

311

307

0887907422

Инспектор

Руси Косев Русев

311

307

Главен инспектор

Атанаска Петрова Иванова

312

308

Главен инспектор

Анелия Златкова Маринова

312

308

0889594014

Главен инспектор

Женя Русева Хайдутова

312

308

Старши счетоводител

Недялка Иванова Енева

310

306

0887404545

Счетоводител-оперативен

Минка Ганева Челебиева

310

306

Главен касиер

Надя Димитрова Христова

310

306

Касиер

Драган Христов Драганов

310

306

Технически сътрудник

Митко Динев Пеев

АЦ

222

Дежурен инспектор

АЦ

221

Дежурен касиер

АЦ

222

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Станчева Ангелова

411

225

0885019052

Старши експерт

Веселина Йовчева Йовчева

411

225

0886301113

Старши счетоводител

Радка Милева Мишева

403

353

661563

0885005924

Касиер - счетоводител

Тихомира Руменова Проданова

403

353

0887552955

Главен специалист "Финанси"

Ваня Колева Желева

415

353

0889388012

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор

Димитър Йорданов Димитров

318

344

0888467331

Отдел"Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Радева Стоянова

316

316

0884470442

Старши експерт

Пламена Савова Димитрова

316

316

0882467009

Главен експерт

Йордан Николаев Колев

319

313

0887222537

Младши експерт

Гергана Христова Ангелова

319

313

0888139105

Младши специалист "Младежки медиатор"

Виолетка Христова Томова

317

323

0882467016

Главен експерт

Станислава Петкова Иванова

317

323

Оперативен счетоводител

Цанка Димова Димитрова

417

216

0895506930

Оперативен счетоводител

Илияна Кирова Христова

417

216

Отдел "Социални услуги"

Началник отдел

Силва Стоянова Иванова

313

319

0885974004

Младши експерт

Ивайло Георгиев Кьосев

313

319

0886966618

Оперативен счетоводител

Иванка Христова Иванова

416

226

0887404525

Касиер в счетоводство

Стоянка Димитрова Георгиева

416

226

0889944401

Звено "Други дейности по БКС"

Ръководител звено

Светослав Русев Стоев

0882467005

ДИРЕКЦИЯ "Икономически и стопански дейности"

Директор

Татяна Стоева

412-А

356

0886432106

Началник отдел

Антон Русев Панев

412-А

356

0887644488

Главен счетоводител

Иванка Алексиева Господинова

412

213

0887404516

Старши счетоводител

Ангел Генчев Димитров

412

213

0884283050

Счетоводител

Виолета Енчева Димитрова

412

213

Касиер

Росица Трифонова Петрова

АЦ

227

Младши експерт

Иван Георгиев Георгиев

105

326

0882467029

Огняр

Димитър Вълканов Георгиев

Информ.

217

Техн. Изпълнител Информ.

Веселина Добрева Богданова

Информ.

380

661565

Монтьор и шофьор

Пламен Георгиев Господинов

Гараж

0882467026

Шофьор

Константин Тодоров Славов

0885505887

Шофьор

Иван Янакиев Илчев

0885044787

Шофьор

Иван Кънчев Иванов

0885018913

Шофьор

Петър Георгиев Петров

0887710389

Шофьор

Бончо Кънчев Бонев

0882113270

Шофьор

Димитър Делев Динев

0886549440

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Началник отдел

Владимир Георгиев Стоев

209

322

0886112250

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова Димитрова

210

321

0889275846

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Стоянов Петров

302

219

0887499767; 661585; факс 661585

Оператор,сигурност в ОбСС

Злати Иванов Златев

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел  Николаев Гьорин

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Станков Недев

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Куртева Великова

302

Отдел "Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин Георгиев Велев

661577

0884301345

Последна промяна ( Вторник, 16 Май 2017г. 09:44ч. )