Телефонен указател - администрация
PDF Печат Е-поща
Общинска администрация

 Избирането на вътрешни номера става след като се избере първо 046 684 и след това вътрешния номер, с който искате да се свържете:

Структурни звена и длъжностни наименования

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Служебен

GSM

1

2

3

4

5

6

Кмет на община

Георги Стоянов Георгиев

201

330

661588

0886737966

Главен експерт "Протокол"

Петя Димитрова Генова

201

328

661566

0887107471

 

 

 

 

 

 

Заместник кмет

Георги Динков Чалъков

202

257

661567

0882467018

Заместник кмет

Станчо Димитров Ставрев

204

277

661570

0886393133

Заместник кмет

Ели Йорданова Василева  

408

246

661586

0887660787

Секретар на община

Андон Георгиев Кръстев

204

304

661587

0889625819

Главен архитект

Ангел Делчев Калайджиев

207

269

 

0889949555

Младши експерт "Предварителен контрол по ЕС"

Лиляна Емилова Миланова

409

231

661579

 

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Иванова Димитрова

414

345

661545

0889619939

Секретар МКБППМН

Цветанка Вълкова Алексиева

204

212

 

0887404515

Юрист

Елена  Димитрова Иванова

208

229

 

0887404535

Юрист

Кирчо Георгиев Карагьозов

308-А

340

 

0879155258

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

 

 

 

 

 

Директор

Елка Стоянова Гьорина

304

320

 

0889113332

Главен експерт  "ЧР"

Иванка Георгиева Георгиева

305

301

 

0887107377

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Виолета Йорданова Йорданова

413

206

 

0882467012

Старши екперт "ЕСГРАОН"

Ваня Георгиева Георгиева

413

206

 

0884470441

Архивист

Таня Андонова Хаджидимитрова

315

 

 

0882467027

Деловодител

Гергана Дианова Димитрова

АЦ

209

 

 

Технически сътрудник

Красимира Ангелова Радева

АЦ

209

 

 

Техн. изпълнител Информация

Веселина Добрева Богданова

Информ.

380

 

 

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"

 

 

 

 

 

Директор

Галина Миткова Иванова

309

305

 

0888181133

Главен експерт ИТ

Радостина Петрова Делева

309

305

 

0882592892

Старши юрисконсулт

Златина Петрова Юзбашиева

309

305

 

 

Старши юрисконсулт

Димитър Минков Димитров

309

305

 

0889727230

Старши експерт

Мариета Красимирова Зафирова

309

305

 

 

Старши експерт

Петя Евгениева Генева

309

305

 

0884737390

Младши екперт

Таня Иванова Петрова

309

305

 

 

Главен експерт

Николай  Динков Михайлов

402

205

 

0887404560

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

 

 

 

 

 

Директор

Светла Тодорова Стоянова

404

201

 

0887528252

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Панайотов Стефанов

410

203

 

 

Главен експерт "Заплащане"

Недка Косева Андреева

409

231

661579

0889525290

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Димитрова Бончева

410

203

 

 

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Иванова Атанасова

410

203

 

 

Гл. счетоводител, той и Н-к отдел "Счетоводство"

Недка Колева Желева

406

202

 

0887736415

Старши счетоводител

Диана Недкова Кънчева

404

201

 

0886495050

Счетоводител

Камелия Георгиева Георгиева

405

207

 

 

Счетоводител

Николай Йовчев Начев

405

207

 

 

Счетоводител

Жанета Лукова Юрукова

407

218

 

 

Главен специалист

Катя Тончева Георгиева

407

218

 

 

Главен специалист

Донка Колева Иванова

407

218

 

 

Технически сътрудник

Николина Божинова Борисова

403

244

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Директор на Дирекция "ТУСЕ"

 

 

Светозар Стойчев Грозев

205

250

661583

 

0885019177

Отдел "АТО и строителство"

 

 

 

 

 

Началник отдел

Пламен Николаев Тодоров

104

315

666853

0888464899

Младши експерт

Христо Петков Георгиев

104

315

0884718078

Гл. специалист

Любен Христов Христов

104

315

0888695481

Гл.специалист

Надка  Николова Димитрова

104

315

0886393143

Гл.специалист " АТО"

Атанас Димов Трънков

103

210

 

0887718800

Гл.специалист "АТО"

Йордан Панчев Христов

103

210

 

0882467003

Гл.специалист "АТО"

Станка Стоева Димитрова

103

210

 

0882467002

Отдел   "Териториално развитие и екология"

Началник отдел

 

104

315

 

 

Главен експерт

Веселина Иванова Димитрова

103

210

 

0886130135

Старши експерт

Павел Георгиев Георгиев

104

315

 

0882752559

Младши експерт

Таня Тенева Тенева

104

315

 

0887667931

Технически сътрудник

Стоян Митев Петров

105

326

 

0889618461

Отдел   "Стопанска политика и общинска собственост"

Началник отдел

Мария Димитрова Попова

308-А

340

 

0888424828

Главен експерт

Лора Алекова Каламерова

306

302

 

0885044664

Младши експерт

Генади Георгиев Жеков

306

302

 

0887404550

Младши експерт

Дарина Вълчева Вълчева

306

302

 

0884301372

Главен специалист

Йорданка Стоянова Кръстева

306

302

 

0887404566

Технически сътрудник  "ПВЗ"

Валя Димова Димирева

34/3 ет.

312

 

0885595950

Домакин

Янка Димитрова Димитрова

206

236

 

0889275846

 

Ръководител звено

Николай Колев Делев

307

303

 

0886531010

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Иванов Андонов

307

303

 

0889513351

мл. спец. "Помощник лесничей"

Марин Атанасов Колев

307

303

 

0887404543

ДИРЕКЦИЯ  "Местни данъци и такси"

Директор

Стоянка Христакиева Кънева

301

317

 

0888607063

Главен инспектор

Анжелика Николаева Ляхович

311

307

0887907422

 

Главен инспектор

Атанаска Петрова Иванова

312

308

 

 

Главен инспектор

Анелия Златкова Маринова

312

308

 

0889594014

Главен инспектор

Женя Русева Хайдутова

312

308

 

 

Инспектор

Руси Косев Русев

311

307

0887907422

 

Старши счетоводител

Недялка Иванова Енева

310

306

0887404545

 

Счетоводител-оперативен

Минка Ганева Челебиева

310

306

 

Главен касиер

Надя Димитрова Христова

310

306

 

Касиер

Драган Христов Драганов

310

306

 

 

Технически сътрудник

Митко Динев Пеев

АЦ

222

 

 

 

Дежурен инспектор

АЦ

221

 

 

 

Дежурен касиер

АЦ

222

 

 

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Станчева Ангелова

411

225

 

0885019052

Младши експерт

Гергана Христова Ангелова

411

225

 

0888139105

Старши счетоводител

Радка Милева Мишева

403

353

661563

0885005924

Касиер - счетоводител

Тихомира Руменова Проданова

403

353

0887552955

Главен специалист "Финанси"

Ваня Колева Желева

415

353

0889388012

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор

Димитър Йорданов Димитров

318

344

 

0888467331

Отдел"Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Радева Стоянова

316

316

 

0884470442

Старши експерт

Пламена Савова Димитрова

316

316

 

0882467009

Главен експерт         

Йордан  Николаев Колев

319

313

 

0887222537

Старши експерт

Станислава Петкова Иванова

317

323

 

 

Младши специалист "Младежки медиатор"

Виолетка  Христова Томова

317

323

 

0882467016

Оперативен счетоводител  - Читалища

Цанка Димова Димитрова

417

216

0895506930

 

Оперативен счетоводител  - Читалища

Илияна Кирова Христова

417

216

 

Отдел  "Социални услуги"           

Началник отдел

Силва Стоянова Иванова

313

319

 

0885974004

Младши експерт

Ивайло Георгиев Кьосев

313

319

 

0886966618

Оперативен счетоводител

Иванка Христова Иванова

416

226

 

0887404525

Касиер в счетоводство

Стоянка Димитрова Георгиева

416

226

 

0889944401

Звено "Други дейности по БКС"

 

 

 

 

 

Ръководител звено

Светослав Русев Стоев

 

 

 

0882467005

ДИРЕКЦИЯ "Други дейности по икономиката"

Директор

Татяна Йорданова Стоева

412-А

356

 

0886432106

Началник отдел

Антон Русев Панев

412-А

356

 

0887644488

Главен счетоводител

Иванка Алексиева Господинова

412

213

 

0887404516

 Старши счетоводител

Димитрина Троева Петрова

412

213

 

0884283050

Касиер

Росица Трифонова Петрова

АЦ

227

 

 

Младши експерт

Иван Георгиев Георгиев

105

326

 

0882467029

Огняр

Димитър Вълканов Георгиев

Информ.

217

 

 

Монтьор  и шофьор

Пламен Георгиев Господинов

Гараж

 

0882467026

Шофьор

Константин Тодоров Славов

 

0885505887

Шофьор

Иван Янакиев Илчев

 

0885044787

Шофьор

Иван Кънчев Иванов

 

0885018913

Шофьор

Петър Георгиев Петров

 

0887710389

Шофьор

Бончо Кънчев Бонев

 

0882113270

Шофьор

Димитър Делев Динев

 

0886549440

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

 

 

 

 

 

Началник отдел

Владимир Георгиев Стоев

209

322

 

0886112250

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова Димитрова

210

321

 

0889275846

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Стоянов Петров

302

219

0887499767         661585;   факс 661585

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Диан Стефанов Сталев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел  Николов Гьорин

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Станков Недев

302

 

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Куртева  Великова

302

 

Отдел " Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин  Георгиев Велев

 

661577

 

0884301345

Фолклорен ансамбъл "Тунджа"

 

 

 

 

Директор

Петър  Георгиев Димитров

 

 

 

0899813272

Дом стари хора -   " Христо  Ботев"с. Болярско

 

 

 

 

Директор

Таня Джеджева

ДСХ

 

04710/ 2234

0884283020

Социален работник  - ДСХ

Таня Иванова

ДСХ

 

04710/2234

 

Социален работник  - ДСП

Калина Иванова

ДСХ

 

 

0886393198

ЦСРИ с. Калчево

 

 

 

 

Социален работник

Силвия Христова Кирова

 

 

 

0884929277

Дневен Център за стари хора с. Скалица

 

 

 

 

Ръководител звено

Иванка Паскова Иванезова

ДЦСХ

 

 

0885414139

Дневен Център за стари хора с. Генерал Инзово

 

 

 

 

Социален работник

Жана Костова Михова

ДЦСХ

 

 

0885350366

ОЦИИД с. Кабиле

 

 

 

 

Директор

Антония Любомир Котева

ОЦИИД

 

 

0884301303

 

Последна промяна ( Вторник, 15 Май 2018г. 14:10ч. )